مشخصات پژوهش

صفحه نخست /منیپولیشن بافت سلولی سینه با ...
عنوان منیپولیشن بافت سلولی سینه با هدف محاسبه مدول یانگ، با استفاده از تئوری تماسی تاتارا و میکروسکوپ نیروی اتمی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها بافت سرطانی، مدل تماسی، نانومنیپولیشن، میکروسکوپ نیروی اتمی.
چکیده میکروسکوپ نیروی اتمی یک ابزار قدرتمند و دقیق برای شناسایی خواص ذرات، بررسی نیروهای بین‌مولکولی، توپوگرافی سطح و منیپولیشن ذرات در ابعاد میکرو/ نانو است. نانومنیپولیشن ازجمله فرایندهایی است که از این ابزار به‌صورت مطلوب بهره‌برداری می‌شود. امروزه با پیشرفت علم و فناوری از منیپولیشن به‌منظور ساخت‌وتولید، تغییرات در خواص مواد، ساخت قطعات پزشکی باارزش افزوده بیشتر و مواد خام کمتر، بررسی ساختار سلول‌های بیولوژیکی و بسیار موارد دیگر در مقیاس نانو استفاده می‌شود. لذا در این تحقیق به‌منظور بررسی خواص مکانیکی بافت سرطانی سینه از میکروسکوپ نیروی اتمی در طی فرایند نانومنیپولیشن استفاده‌شده است. در طی این فرایند با بررسی تغییرات ناشی از نیرو- جابه‌جایی، نمودارهای نیرو و عمق نفوذ برحسب زمان ترسیم‌شده‌اند. همچنین با توجه به اهمیت، تماس ذرات در ابعاد نانو و با در نظر گرفتن مدل تماسی تاتارا و هندسه بافت سرطانی سینه، شبیه‌سازی‌هایی در جهت استخراج مدول یانگ انجام‌شده است. همچنین به‌منظور بررسی میزان تطابق نتایج حاصل از شبیه‌سازی فرایند منیپولیشن مبتنی بر میکروسکوپ نیروی اتمی، آزمایش‌های تجربی انجام‌شده و نمودار تجربی نیز ترسیم‌شده است. درنهایت با مقایسه‌های صورت گرفته در این تحقیق و با در نظر گرفتن مدل تماسی تاتارا، محدوده‌ 2 تا 5/2 کیلو پاسکال برای مقدار بافت سرطانی سینه محاسبه‌شده است.
پژوهشگران پیمان کریمی (نفر سوم)، حامد فرجی (نفر دوم)، معین طاهری (نفر اول)