مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی میزان استفاده از ...
عنوان بررسی میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی و اثرات آن بر ابعاد فردی، اجتماعی و فرهنگی دانشجویان
نوع پژوهش مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها کلمات کلیدی: شبکه های اجتماعی مجازی، بعد فردی، اجتماعی، فرهنگی
چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و اثرات آن بر ابعاد فردی، اجتماعی، و فرهنگی دانشجویان دانشگاه اراک بود. در این پژوهش از روش پیمایشی استفاده شد. جمعیت آماری کلیه دانشجویانی بودند که در سال تحصیلی 98-1397 در دانشگاه اراک مشغول به تحصیل بودند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران با محاسبه 0/5 خطا تعداد 347 نفر به صورت نمونه گیری طبقه ای تصادفی از میان دانشکده های مختلف انتخاب شد . برای جمع آوری داده های مورد نیاز در این پژوهش از پرسشنامه اثرات عضویت در شبکه های اجتماعی مقیمی و لطیفی (1394) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، آزمون تحلیل واریانس یک طرفه بکار گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد که هر چه میزان استفاده از شبکه های اجتماعی بیشتر شده تاثیر آن در بعد فردی و اجتماعی بیشتربوده است. در حالیکه این رابطه در بعد فرهنگی به صورت عکس بود. به این صورت که افزایش میزان استفاده از شبکه های اجتماعی در بعد فرهنگی دانشجویان تاثیری نداشته است.
پژوهشگران سمیه عبدلی بزچلویی (نفر دوم)، محسن باقری (نفر اول)