مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تحلیل ارتعاش آزاد ورق مستطیلی ...
عنوان تحلیل ارتعاش آزاد ورق مستطیلی از جنس مواد هدفمند در تماس با سیال محدود
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده در این مقاله ارتعاش آزاد ورق مستطیلی از جنس مواد هدفمند در تماس مقطعی با سیال مغشوش محدود مورد بررسی قرار گرفته است. جهت تقریب جابجایی های ورق با فرض تئوری تغییر شکل برشی مرتبه سوم از توابع سعی هارمونیک مثلثاتی استفاده شده است که شرایط مرزی کاملاً گیردار، تکیه گاه ساده متحرک و تکیه گاه ساده غیرمتحرک ورق را ارضاء می نمایند. معادلات حاکم بر رفتار نوسانی سیال، با حل معادله لاپلاس و ارضای شرایط مرزی سیال بدست می آیند. برای دستیابی به فرکانس طبیعی ورق در تماس با سیال و شکل مود ارتعاشی ورق در تماس با سیال از روش انرژی ریلی-ریتز بر مبنای انرژی پتانسیل کمینه استفاده شده است. به منظور بررسی دقت روش به کار رفته، نتایج عددی با نتایج دقیق موجود در مراجع مقایسه شده است. در نهایت تاثیر پارامترهای ضریب توانی نسبت حجمی، نسبت طول، نسبت ضخامت ورق، ارتفاع سیال، عرض مخزن و شرایط مرزی، روی فرکانسی طبیعی ورق در تماس با سیال مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.
پژوهشگران علی بخششی (نفر دوم)، کوروش خورشیدی (نفر اول)