مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اجماع زمان ثابت در سامانه‌های ...
عنوان اجماع زمان ثابت در سامانه‌های چند کارگزار تک انتگرالگیر مرتبه کسری
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها کارگزارهای تک انتگرالگیر مرتبه کسری، سیستم چند کارگزاره، اجماع، همگرایی زمان ثابت
چکیده مسئله اجماع زمان ثابت در سامانه‌های چند کارگزار تک انتگرالگیر مرتبه کسری در این مقاله مورد مطالعه قرار گرفته است. اثر حافظه با استفاده از انتگرال و مشتق کسری ریمان- لیوویل در دینامیک کارگزاران در نظر گرفته شده است. به منظور همگرایی کارگزاران، یک پروتکل کنترل مرتبه کسری مبتنی بر سیگنال خطای بین کارگزاران همسایه ارائه شده است. با استفاده از قضیه پایداری لیاپانوف، یک تابع لیاپانوف معرفی شده که نشان می‌دهد کارگزاران طی یک زمان نشست مشخص همگرا شده و یک حد بالا برای آن زمان نشست تعیین می‌شود. مزیت حد معرفی شده برای زمان نشست وابسته نبودن آن به شرایط اولیه کارگزاران است. در نهایت شبیه‌سازی‌هایی برای تایید روش معرفی شده ارائه شده است.
پژوهشگران خسرو خاندانی (نفر سوم)، وحید جوهری مجد (نفر دوم)، حسین زمانی (نفر اول)