مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثربخشی بازی های آموزشی ...
عنوان اثربخشی بازی های آموزشی رایانه ای بر پیشرفت تحصیلی و نگرش به یادگیری درس علوم
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده چکیده مقاله: هدف از این پژوهش، بررسی اثر بخشی بازی های آموزشی رایانه ای بر پیشرفت تحصیلی و نگرش دانش آموزان به یادگیری درس علوم در پایه چهارم ابتدایی شهر اراک بود. طرح پژوهش، طرح دو گروهی با پیش آزمون و پس آزمون و روش پژوهش، نیمه آزمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی مدارس شهر اراک در سال تحصیلی 91 ـ 1390 به تعداد 1836 نفر بود. با روش نمونه گیری تصادفی مرحله ای،40 دانش آموز انتخاب و از این تعداد 20 نفر در گروه آزمایش و 20 نفر در گروه کنترل جایگزین شدند. 10 موضوع از درس علوم چهارم ابتدایی انتخاب و به صورت بازی های آموزشی رایانه ای تولید شد. گروه آزمایش، بازی های آموزشی رایانه ای را انجام دادند و گروه کنترل با روش سنتی آموزش دیدند. در این پژوهش، برای گردآوری داده ها از آزمون پیشرفت تحصیلی و مقیاس نگرش به یادگیری درس علوم استفاده شد. ضریب پایایی به دست آمده برای آزمون پیشرفت تحصیلی 80/0 و برای مقیاس نگرش به یادگیری درس علوم 77/0 بود. جهت تحلیل داده ها تحلیل کوواریانس مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که دانش آموزانی که بازی های آموزشی رایانه ای را انجام دادند، به صورت معناداری پیشرفت تحصیلی و نگرش به یادگیری بالاتری نسبت به دانش آموزانی که به روش سنتی آموزش دیدند، داشتند (001/0P<). بنابراین استفاده از بازی های آموزشی رایانه ای در آموزش علوم توصیه می شود.
پژوهشگران سعید موسوی پور (نفر سوم)، دکتر رضا جعفری هرندی (نفر دوم)، اسماعیل عظیمی (نفر اول)