مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تاثیر بازی های آرکید مبتنی بر ...
عنوان تاثیر بازی های آرکید مبتنی بر تلفن همراه بر هماهنگی چشم- دست دانش آموزان ابتدایی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها "بازی های آرکید" " تلفن همراه" " هماهنگی چشم- دست"
چکیده این مطالعه با هدف بررسی تاثیر بازی های آرکید مبتنی بر تلفن همراه بر هماهنگی چشم- دست دانش آموزان پایه اول ابتدایی انجام شده است. در این مطالعه از روش تحقیق نیمه تجربی با استفاده از طرح پیش آزمون – پس آزمون همراه با گروه کنترل استفاده شد. شرکت کنندگان شامل 48 دانش آموز اول ابتدایی دو مدرسه شهرستان کرمانشاه بودند که به صورت در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش(24نفر) و کنترل(24نفر) قرار گرفتند. دانش آموزان گروه آزمایش به مدت 6 هفته، و هر هفته سه جلسه ی 45 دقیقهای به انجام سه بازی سبک آرکید پرداختند، درحالیکه در گروه کنترل هیچگونه بازی موبایلی را تجربه نکردند . ابزار جمع آوری اطلاعات ، آزمون های فراستیگ و لینکن ازورتسکی بود که به ترتیب هماهنگی دست و چشم را اندازه می گیرند.. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل واریانس برای اندازه گیری های مکرر استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که بازی های آرکید مبتنی بر تلفن همراه بر روی هماهنگی چشم- دست دانش آموزان ابتدایی تأثیر معنی داری دارد )0.003>(P.استفاده از بازی های آرکید می تواند در فعالیتهای آموزشی جهت بهبود هماهنگی چشم-دست دانش آموزان در مقطع ابتدایی مورد استفاده قرار گیرد.
پژوهشگران رهام یادگاری (نفر دوم)، محسن باقری (نفر اول)