مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تاثیر بازی های آموزشی رایانه ...
عنوان تاثیر بازی های آموزشی رایانه ای بر انگیزه و یادگیری دانش اموزان پیش دبستانی
نوع پژوهش مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها بازی های رایانه ای آموزشی، انگیزش یادگیری، یادگیری
چکیده امروزه با توجه به توسعه استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش، بازی های آموزشی مبتنی بر رایانه دارای اهمیت بسیاری هستند. این پژوهش به دنبال بررسی تاثیر بازی های آموزشی رایانه ای بر انگیزه و یادگیری دانش آموزان پیش دبستانی انجام شده است. روش مطالعه روش شبه آزمایشی و طرح پیش آزمون و پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماری کلیه دانش آموزان مقطع پیش دبستانی ناحیه 1 اراک می باشد که از بین آنها یک مدرسه با استفاده نمونه گیری در دسترس انتخاب شد، نمونه شامل 03 نفر دانش آموز دختر بود که به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه انگیزه یادگیری و آزمون یادگیری محقق ساخته استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد آموزش از طریق بازی رایانه ای مبتنی بر رایانه بر انگیزش یادگیری و یادگیری دانش آموزان پیش دبستانی تاثیرمعناداری دارد. بر اساس یافته های مطالعه پیشنهاد می شود روش بازی رایانه ای به عنوان یکی از روشهای موثر در آموزش پیش دبستانی مورد استفاده قرار گیرد.
پژوهشگران عاطفه ابراهیمی پور (نفر دوم)، محسن باقری (نفر اول)