مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تأثیر آموزش با استفاده از ...
عنوان تأثیر آموزش با استفاده از گیمیفیکیشن بر اشتیاق تحصیلی دانشجویان
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها گیمیفیکیشن، اشتیاق تحصیلی، اشتیاق رفتاری، اشتیاق عاطفی، اشتیاق شناختی.
چکیده هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش با استفاده از گیمیفیکیشن بر اشتیاق تحصیلی دانشجویان دوره کارشناسی رشته علو م تربیتی دانشگاه اراک در سال تحصیلی 97-1396 بود. روش: روش پژوهش حاضر به صورت شبه تجربی با استفاده از طرح پیش آزمون-پس آزمون همراه با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه اراک به تعداد 170 نفر در سال تحصیلی 97-1396 بود که از میان آن 28 نفر به عنوان نمونه به صورت در دسترس انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. جهت جمع آوری داده های موردنیاز پژوهش از پرسشنامه ی اشتیاق تحصیلی فردریکز و همکاران (2004) استفاده گردید. همچنین جهت آموزش از گیمیفیکیشن طراحی شده ی آموزشی فتوشاپ که توسط پژوهشگران طراحی گردیده، استفاده شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی شامل کوواریانس تحلیل شدند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که آموزش با استفاده از گیمیفیکیشن بر اشتیاق تحصیلی و زیرمقیاس های آن (رفتاری، عاطفی و شناختی) تأثیر معنی داری نداشت. نتیجه گیری: بنابر یافته های این پژوهش استفاده از این شیوه (آموزش با استفاده از گیمیفیکیشن)، در بالابردن اشتیاق تحصیلی دانشجویان چندان مؤثر واقع نشده است.
پژوهشگران علی شاهسون مارکده (نفر دوم)، محسن باقری (نفر اول)