مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ارزیابی شبکه اجتماعی دانش ...
عنوان ارزیابی شبکه اجتماعی دانش آموزان (شاد) در ارائه آموزش مجازی از دیدگاه آموزگاران مقطع ابتدایی شهرستان شازند
نوع پژوهش پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها ارزیابی، شبکه اجتماعی شاد، یادگیری الکترونیکی
چکیده با همه گیری کرونا آموزشهای الکترونیکی در همه سطوح آموزشی به صورت گسترده مورد استفاده قرار گرفت. شبکه اجتماعی دانش آموزی با نام اختصاری شاد به عنوان پلتفرم رسمی آموزش در این دوران توسط وزارت آموزش و پرورش معرفی و بکار گرفته شد. این پژوهش با هدف ارزیابی شبکه اجتماعی دانش آموزی(شاد) از نگاه معلمان صورت گرفته است روش پژوهش؛ در پژوهش حاضر از روش توصیفی- پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل معلمان ابتدایی شهرستان شازند در سال 1400 بود. جامعه آماری پژوهش 356 نفربود که بر اساس جدول مورگان 189 نفر به صورت خوشه ای تصادفی بعنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. ابزار جمع آوری اطلاعات نیز،پرسشنامه محقق ساخته در رابطه با ارزیابی سامانه آموزشی شاد بود. جهت تحلیل داده ها در آمار توصیفی از میانگین، انحراف معیار، جداول و نمودارها و درآمار استنباطی از آزمون تی تک نمونه ای استفاده شده است. یافته ها: یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که جایگاه سامانه اجتماعی دانش آموزان، نزد معلمان از منظر طراحی و گرافیک، به روزبودن محتوا ،اثربخشی مطلوب می باشد و از منظر ویژگی های فنی، توجه به خصوصیات مخاطبانِ، کاربرپسند بودن، تعامل و بازخورد در شبکه آموزشی، سرویس های پشتیبانیِ، کیفیت ارتباط، هزینه هایِ شبکه اجتماعی، نامطلوب می باشد. نتیجه گیری: با توجه به یافته ها نرم افزار شاد در بسیاری از مؤلفه های طراحی آموزشی از کیفیت نامطلوبی برخوردار است که بایستی توسط برنامه ریزان آموزش الکترونیکی آموزش و پرورش مورد توجه قرار گیرد.
پژوهشگران محسن باقری (استاد راهنما)، فاطمه گلشنی (دانشجو)