مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تاثیر بازی ...
عنوان تاثیر بازی وارسازی(گیمیفیکیشن) کلاس درس مجازی بر انگیزه و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه اول شهرستان خمین در سال تحصیلی 1399-1400
نوع پژوهش پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها بازی وار سازی، انگیزه تحصیلی، یادگیری، عملکرد تحصیلی، آموزش مجازی
چکیده زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر بازی وار سازی بر انگیزه و عملکرد تحصیلی دانش آموزان در پایه ی اول در کلاس مجازی در شهرستان خمین در سال تحصیلی 1399-1400 اجرا شده است. روش پژوهش: جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پایه اول شهرستان خمین می باشد که بدین منظور نمونه ای با حجم 30 نفر بصورت در دسترس از دانش آموزان دختر شهرستان خمین انتخاب شد. روش تحقیق در این پژوهش، شبه آزمایشگاهی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل می باشد. که دانش آموزان پس از همتاسازی در اثر انتخاب تصادفی در دو گروه 15 نفره کنترل و آزمایش قرار گرفتند. در این پژوهش به منظور گرد آوری داده های انگیزش تحصیلی از پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر و از آزمون عملکردی محقق ساخته برای اندازه گیری عملکرد دانش آموزان استفاده شده است. این طرح به مدت 10 جلسه در نرم افزار شاد اجرا شد که در آن دانش آموزان هر دو گروه مطالب یکسانی را آموزش می دیدند اما در گروه آزمایش نحوه ارزشیابی و ارائه ی بازخورد، بازی وار سازی شده بود. بدین ترتیب که بر اثر انجام فعالیت های تعیین شده، امتیاز، مدال، نشان و رتبه دریافت می کردند. به منظور تحلیل استنباطی داده ها از شاخص آمار استنباطی ( کوواریانس) استفاده شد. یافته ها: در پایان نتایج نشان می دهد که بازی وار سازی کلاس درس مجازی بر انگیزه پیشرفت تحصیلی و عملکرد یادگیری دانش آموزان تاثیر معناداری دارد. نتیجه گیری: در نتیجه می توان گفت بازی وار سازی محیط کلاس مجازی، باعث افزایش انگیزه و عملکرد تحصیلی دانش آموزان شده است .
پژوهشگران محسن باقری (استاد راهنما)، عاطفه ابراهیمی پور (دانشجو)