مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مطالعه استریولوژیک اثر حفاظتی ...
عنوان مطالعه استریولوژیک اثر حفاظتی آلفا لیپوئیک اسید بر بافت بیضه پس از تیمار با نانوذرات نقره در موش نژاد NMRI
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها نانوذرات­ نقره، آلفا لیپوئیک اسید، بیضه، استریولوژی، موش نر
چکیده پیش زمینه و هدف: با توجه به نقش نانوذرات نقره در القاء استرس اکسیداتیو و خاصیت آنتی­اکسیدانتی آلفا لیپوئیک اسید، هدف از این مطالعه بررسی اثر آنتی­اکسیدانی آلفا لیپوئیک اسید در کاهش اثرات نامطلوب نانونقره بر روی بافت بیضه موش های بالغ بود. مواد و روش ها: 24 سر موش نر بالغ نژاد NMRI با میانگین وزنی (2±36 گرم) به 4 گروه (6n=) شامل: کنترل، تیمار با نانوذرات نقره (mg/kg/day 500)، تیمار با آلفا لیپوئیک اسید (mg/kg/day 100) و تیمار هم زمان آلفا لیپوئیک اسید + نانوذرات­نقره تقسیم شد. پس از اتمام دوره تیمار سرم خونی گرفته شد و بیضه راست موش ها خارج و توزین شد و پس از مراحل پردازش بافتی به روش هماتوکسیلین رنگ­آمیزی شد. درنهایت حجم کل بیضه، قطر و ارتفاع اپی تلیوم زایشی، تعداد کل سلول های جنسی و سرتولی با استفاده از فن های استریولوژی مورد ارزیابی قرار گرفت. میزان ظرفیت آنتی اکسیدانی تام (با استفاده از تست FRAP)، سطح مالون­دی­آلدئید (MDA) و تستوسترون سرم نیز اندازه­گیری شد. داده ها با روش آنالیز واریانس یک­طرفه آنالیز و تفاوت میانگین ها در حد (05/0(p< معنی­دار در نظر گرفته شد. یافته ها: حجم کل بیضه، قطر اپیتلیوم­زایشی، ارتفاع اپیتلیوم زایشی، تعداد کل سلول های اسپرماتید (دراز و گرد)، اسپرماتوسیت و سرتولی در گروه نانوذرات نقره در مقایسه با گروه کنترل به طور معنی داری کاهش یافت (001/0 (p<­. افزایش معنی داری در سطح MDA و کاهش معنی داری در میزان ظرفیت آنتی­اکسیدانی تام و سطح تستوسترون سرم در گروه نانوذرات نقره نسبت به کنترل یافت شد (05/0 (p<. پارامترهای فوق در گروه تیمار هم زمان نانوذرات نقره+ آلفا لیپوئیک اسید به طور معنی داری نسبت به گروه نانونقره جبران شد و به حد کنترل رسید. بحث و نتیجه گیری: به نظر می­رسد که آلفا لیپوئیک اسید نقش حفاظتی در برابر سمیت ناشی از نانوذرات­نقره بر بافت بیضه موش داشته باشد، بنابراین آلفا لیپوئیک اسید می تواند در بهبود اثرات نامطلوب نانوذرات­نقره بر سیستم تولید­مثلی مفید باشد.
پژوهشگران پریسا مالکی (نفر چهارم)، فرزانه سلگی (نفر سوم)، ملک سلیمانی مهرنجانی (نفر دوم)، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته) (نفر اول)