مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تاثیر گیمیفیکیشن (بازی وار ...
عنوان تاثیر گیمیفیکیشن (بازی وار سازی) بر یادگیری و یادداری مفاهیم محیط زیست دانش آموزان
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها گیمیفیکیشن، یادگیری، یادداری، مفاهیم محیط زیست
چکیده هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر آموزش با استفاده از گیمیفیکیشن بر یادگیری و یادداری مفاهیم محیط زیست دانش آموزان پایه یازدهم بود. روش پژوهش به صورت شبه تجربی و طرح تحقیق پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه انتخاب شد. جامعه آماری نیز شامل کلیه دانش آموزان پسر پایه یازدهم شهر اراک بودند که در سال تحصیلی 99- 1398 مشغول به تحصیل بودند که تعداد 52 نفر از آنها به عنوان نمونه در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 26 نفره کنترل و آزمایش تقسیم شدند. دانش آموزان در گروه آزمایش به مدت 12 جلسه تحت تاثیر آموزش مبتنی بر گیمفیکیشن قرار گرفتند در حالیکه در گروه کنترل روش آموزش به شکل معمول صورت گرفت.جهت گردآوری داده ها از آزمون یادگیری محقق ساخته استفاده گردید. روایی این آزمون توسط مدرسین درس و متخصصین در حوزه آموزش مورد تایید قرار گرفت و همچنین پایایی آن با استفاده از روش کودرریچاردسون 20 مقدار 0.82 گزارش شد. جهت تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس اندازه گیریهای مکرر استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که آموزش با استفاده از گیمیفیکیشن بر یاددگیری و یادداری دانش آموزان تاثیر داشته است (p<0.001). با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می شود اصول گیمیفکیشن در آموزش مفاهیم محیط زیست مورد استفاده قرار گیرد.
پژوهشگران رضا طلیمی (نفر دوم)، محسن باقری (نفر اول)