مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تخمین حالت کاواک کوانتومی تحت ...
عنوان تخمین حالت کاواک کوانتومی تحت ورودی حالت خلأ
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها کاواک کوانتومی، فیلترینگ کوانتومی، معادله اصلی تصادفی، تخمین حالت کوانتومی، حالت خلأ
چکیده سیستم های اپتیکی یکی از بسترهای پیاده سازی تکنولوژی های کوانتومی و کاواک یکی از اجزای اصلی این سیستم ها می باشد. تخمین حالت نیز به منظور درک رفتار سیستم های کوانتومی و کنترل آن ها از نقش ویژه ای برخوردار است. در این مقاله به استخراج معادلات فیلترینگ کاواک کوانتومی یک طرفه تحت ورودی میدان در حالت خلأ پرداخته شده است. بدین منظور، عملگر تعداد به عنوان مشاهده پذیر مناسب برای کاواک انتخاب شده است. سپس روابط تخمین حالت (معادلات اصلی تصادفی) به شرط داشتن مشاهدات بدست آمده از اندازه گیری غیرمستقیم میدان خروجی از کاواک با آشکارساز هموداین و آشکارساز فوتون بطور جداگانه استخراج شده است. همچنین اثر تغییر پارامترهای کاواک روی چگونگی رفتار آن مورد بحث قرارگرفته است. در پایان با شبیه سازی معادلات اصلی تصادفی بدست آمده و مقایسه نتایج با معادله ی اصلی، صحت نتایج تأئید شده است.
پژوهشگران ابوالقاسم دائی چیان (نفر اول)