مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ارزیابی کتابخانه های دانشگاه ...
عنوان ارزیابی کتابخانه های دانشگاه اراک بر اساس استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی و ارائه راهکارهایی جهت ارتقاء عملکرد آنها
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها کتابخانه های دانشگاهی، ارزیابی کتابخانه ها، استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی
چکیده کتابخانه های دانشگاهی ازآنجاکه فراهم آورنده منابع اطلاعاتی جهت استفاده اساتید، دانشجویان و پژوهشگران هستند نقش مهمی در تولید علم و دانش به عهده دارند. بنابراین همواره بایستی خدمات خود را متناسب با نیازهای کاربران و همچنین رشد و توسعه علوم تطبیق دهند. این پژوهش باهدف ارزیابی کتابخانه های دانشگاه اراک بر اساس استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی در جهت ارائه راهکارهایی برای ارتقاء عملکرد آن ها به روش توصیفی-پیمایشی صورت گرفت. نمونه موردمطالعه این پژوهش شامل تمامی کتابخانه های دانشگاه اراک (کتابخانه مرکزی، کتابخانه دانشکده علوم پایه و کتابخانه دانشکده فنی و مهندسی) می شد. جهت گردآوری داده ها در این مطالعه از سیاهه وارسی محقق ساخته بر اساس استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی استفاده شد. این ابزار دارای 99 سؤال و 8 مؤلفه بود که عبارت اند از: اهداف و وظایف، سازمان و مدیریت، نیروی انسانی، مجموعه، سازمان دهی منابع، خدمات، ساختمان و تجهیزات، بودجه. نتایج مطالعه نشان داد کتابخانه های دانشگاه اراک ازنظر استانداردهای اهداف و وظایف، مجموعه، سازمان دهی منابع و خدمات کتابخانه ای در سطح مطلوب و ازنظر سازمان و مدیریت، نیروی انسانی، ساختمان و تجهیزات و بودجه در سطح نامطلوبی نسبت به استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی قرار دارد. نتایج این مطالعه به صورت کاربردی می تواند در اختیار مسئولین و مدیران حوزه پژوهش دانشگاه اراک قرار گیرد تا با توجه به نقاط ضعف و قوت زمینه های ارتقاء کیفیت خدمات کتابخانه را فراهم آورند.
پژوهشگران مهدی پژوهان (همکار)، محسن باقری (مجری)