مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تأثیر آموزش مبتنی بر جستجوگری ...
عنوان تأثیر آموزش مبتنی بر جستجوگری بر مهارت های خودتنظیمی،انگیزش پیشرفت و یادگیری دانش آموزان چندپایه مدارس نیمه الکترونیک در درس علوم تجربی در نیمسال تحصیلی 98-
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها مدارس چندپایه، آموزش مبتنی بر جستجوگری(وب کوئست)، راهبردهای خودتنظیمی، انگیزش پیشرفت،یادگیری
چکیده زمینه و هدف: پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر جستجوگری وب بر مهارت های خودتنظیمی،انگیزش پیشرفت و یادگیری دانش آموزان چندپایه مدارس نیمه الکترونیک در درس علوم تجربی در نیمسال تحصیلی 98-97 انجام گرفت. روش: روش پژوهش حاضر شبه تجربی با طرح پیش آزمون –پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه مدارس چندپایه استان مرکزی که به صورت نیمه الکترونیک اداره می شوند و نمونه به صورت هدفمند از میان مدارسی که حائز شرایط بودند انتخاب شد. حجم نمونه موردمطالعه 26 نفر بود که یک کلاس به عنوان گروه آزمایش با تعداد 13 نفر و یک کلاس نیز به عنوان گروه کنترل با تعداد 13 نفر انتخاب شد. ابزار این مطالعه شامل پرسشنامه راهبردهای خودتنظیمی پینتریچ و دی گروت ، پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس و آزمون پیشرفت تحصیلی که به صورت محقق ساخته بود استفاده شد. به منظور تحلیل استنباطی داده ها از شاخص آمار استنباطی (کوواریانس و آزمون تی مستقل) استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد آموزش مبتنی بر جستجوگری وب بر مهارت های خودتنظیمی،انگیزش پیشرفت و یادگیری دانش آموزان چندپایه مدارس نیمه الکترونیک در درس علوم تجربی تاثیر دارد. نتیجه گیری: آموزش مبتنی بر جستجوگری وب با تکیه بر اصول ساختن گرایی و درگیر کردن فعال دانش آموز در یادگیری، امکان ساخت شخصی دانش، مدیریت زمان، کنترل و نظارت بر یادگیری را در اختیار فراگیر قرار می دهد. هم چنین این نوع آموزش، باتوجه به انعطاف پذیری بالای فناوری های الکتریکی و کسب تجارب موفق در یادگیری، شرایط مساعدی را جهت رسیدن به اهداف آموزشی فراهم نموده و موجب افزایش انگیزه فراگیران می شود.
پژوهشگران عبداله بخشعلی (همکار)، افسانه حمزه ای (همکار)، محسن باقری (مجری)