مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ E ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻳﺰ ...
عنوان ﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ E ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻳﺰ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ سلول ﻫﺎی ﺑﻨﻴﺎدی ﻣﺰاﻧﺸﻴﻢ ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان رت ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻪ اﺳﺘﺌﻮﺑﻼﺳﺖ ﻃﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﺪﻳﻢ آرسنیت
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها تمایز اﺳﺘﺌﻮژﻧﻴﻚ / ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ زﻳﺴﺘﻲ / ﺳﺪﻳﻢ آرﺳﻨﺖﻴ / ﺳﻠﻮ لﻫﺎی ﺑﻨﻴﺎدی ﻣﺰاﻧﺸﻴﻢ / وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
چکیده و ﻫﺪف : ﺳﺪﻢﻳ آرﺳﻨﻴﺖ از ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﺎی اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼل در ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺳﻠلﻮ ﻫﺎی ﺑﻨﻴﺎدی ﻣﺰاﻧﺸﻴﻢ ﻣﻐـﺰ اﺳـﺘﺨﻮنا تر rMSCs) ( ﺑﻪ اﺳﺘﺌﻮ ﺑﻼﺖﺳ ﻲﻣ ﮔﺮدد . در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺳﺪﻳﻢ آرﺳﻨﻴﺖ و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ E ﺑـﺮ ﺗﻤـﺎﺰﻳ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻲﻫ rMSCs ﺑﻪ اﺳﺘﺌﻮﺑﻼﺳﺖ ﺑﻮد . روش ﻛﺎر : در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎیو 15 % ﺳ،ﺮم ﺟﻨﻴﻦ ﮔﺎیو rMSCs ﻛﺸﺖ داده ﺪﺷ . ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﺳﺪﻳﻢ آرﺳﻨﺖﻴ ) 20 ﻧﺎﻧﻮﻣﻮرﻻ ( ، ﺗﻴﻤﺎر ﺑـﺎ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ E ) 50 ﻣﻴﻜﺮو ﻣﻮرﻻ ( اﻧﺠﺎم ﺪﺷ . ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﺎن ﭘﺎﺳﺎژ ﺳﻮم ﺳﻠلﻮ ﻫﺎ ﻪﺑ 4 ﮔﺮهو : ﻛ،ﻨﺘﺮل، ﺗﻴﻤـﺎر ﺑـﺎ ﺳـﺪﻳﻢ آرﺳـﻨﻴﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ E و ﺳﺪﻳﻢ آرﺳﻨﺖﻴ + وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ E ﺗﻘﺴﻴﻢ و ﺑﺮای ﻣﺪت 21 روز، در ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺘ ﺌ ﻮژﻧﻴﻚ ﺣﺎیو 10 % ﺳـﺮم ﺟﻨـﻴﻦ ﮔـﺎوی ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪﺪﻧ . ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ زﻳﺴﺘﻲ ، ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺷﺪن ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ، ﻛﻠﺴﻴﻢ داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﺳﻠﻮﻟﻲ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻟﻜﺎﻟﻴﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز، آﺳـﻴﺐ DNA و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺳﻠلﻮ ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺪﺷ . داهد ﺎﻫ ﺑﺎ روش آﻣﺎری آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻚﻳ ﻃﺮﻓـﻪ ) Anova ( ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺗﻔـﺎتو ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ P<0.05 ﻣﻌﻲﻨ دار درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺪﺷ . ﻧﺘﺎﻳﺞ : ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ زﻳﺴﺘﻲ، ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺷﺪن ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ، رﺳﻮب ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ آﻟﻜـﺎﻟﻦﻴ ﻓـﺴﻔﺎﺗﺎز و ﻗﻄـﺮ ﻫـﺴﺘﻪ در ﮔـﺮوه ﺳـﺪﻳﻢ آرﺳﻨﻴﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻲﻨ داری ﻳﺎﺖﻓ (P<0.05) . ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻓﻮق، در ﮔﺮوه ﺳﺪﻳﻢ آرﺳﻨﺖﻴ + وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ E ، در ﺣﺪ ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل ﺑﻬﺒـدﻮ ﻳﺎﺖﻓ (P<0.05) . ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ : وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ E ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻤﺖﻴ ﺳﺪﻳﻢ آرﺳﻨﻴﺖ ، ﺗﻤﻳﺎ ﺰ اﺳﺘﺌﻮژﻧﻴﻚ در ﺳﻠلﻮ ﻫﺎی ﺑﻨﻴﺎدی ﻣﺰاﻧﺸﻴﻢ ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان را اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ .
پژوهشگران آتنا سادات عظیمی (نفر چهارم)، صدیقه حسینی (نفر سوم)، مجید مهدیه (نفر دوم)، ملک سلیمانی مهرنجانی (نفر اول)