مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تحلیل رشد مغز به وسیلۀ ساخت ...
عنوان تحلیل رشد مغز به وسیلۀ ساخت اطلس مغز نوزادان با استفاده از تصاویر تشدید مغناطیسی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها اطلس مغز نوزادان، تحلیل مورفولوژی رشد مغز، تصاویر تشدید مغناطیسی، نگاشت گروهی
چکیده کمی کردن رشد مغز در هفتههای پس از تولد نقش بسزایی در فهم و آموزش آن در پزشکی، تشخیص، پیشگیری و درمان بموقع بیماریهای سیستم عصبی دارد. از سوی دیگر، رشد مغز و تغییرات شکل آن در روزهای پس از تولد بسیار سریع است، لذا ساخت اطلس مغزی وابسته به سن، که معرف ویژگیهای آناتومی واضح یک جمعیت آماری نوزادان باشد، ضروری است. روش: در این مقاله به کمک روش نگاشت گروهی دو اطلس مغز بدون ،T بهبود یافته و با استفاده از 16 تصویر تشدید مغناطیسی با وزن 1 تارشدگی در بازههای سنی 39 تا 40 و 41 تا 42 هفتگی از زمان شروع بارداری ساخته شد. یافته ها: با استفاده از اطلاعات متقابل شباهت بین تصاویر نگاشتیافته به اطلسهای مغزی ایجادشده، اطلسهای موجود برای نوزاد ان و اطلس های ایجادشده با روش نگاشت گروهی معمولی سنجیده شد. بزرگتر بودن اطلاعات متقابل بین اطلس های ایجادشده و تصاویر نگاشتیافته به آنها، میزان شباهت بیشتر تصاویر به اطلس های مذکور و حفظ اطلاعات آناتومی پس از نگاشت را تأیید کرد. نتیجه گیری : اطلاعات آناتومی اطلس مغزی ایجادشده برای نوزادان در این مقاله، غنیتر از سایر اطلس های موجود برای نوزادان است.
پژوهشگران فابریس ولوآ (نفر چهارم)، راینهارد گرب (نفر سوم)، حمید ابریشمی مقدم (نفر دوم)، مریم مومنی (نفر اول)