مشخصات پژوهش

صفحه نخست /خوانشپذیری متضاد برخی از آیات ...
عنوان خوانشپذیری متضاد برخی از آیات قرآن کریم و روند تفسیر و ترجمه آنها
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها قرآن کریم ، دلالت متضاد ، تفسیر
چکیده جمله ها گاه به دلیل وجود برخی عوامل مختلف می توانند هم زمان برمانی متضاد دلالت کنند به گونه ای که هر دو معنا با بافت و سیاق متن هماهنگی و تناسب داشته باشند قرآن کریم نیز دارای آیاتی است که در عین حال دارای دلالت های متضاد هستند و همین عاملی شده که مفسران و مترجمان در ارائه یک معنای قطعی در مورد این گونه آیات اختلاف نظر داشته باشند نوشتار حاضر می خواهد با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی عواملی را که سبب ایجاد دلالت متضاد در آیات قرآن می شود با تکیه بر تفاسیر و ترجمه ها بررسی کند
پژوهشگران مریم یادگاری (نفر دوم)، سید ابوالفضل سجادی (نفر اول)