مشخصات پژوهش

صفحه نخست /هیپوکامپ CA مقایسه اثرات حاد ...
عنوان هیپوکامپ CA مقایسه اثرات حاد و مزمن متفورمین بر بازخوانی حافظه و تعداد نورون های سالم ناحیه CA1 در رت های نر آلزایمری شده با استرپتوزوتوسین
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها متفورمین، استرپتوزوتوسین، حافظه، هیپوکامپ.
چکیده زمینه: در این پژوهش، اثرات متفورمین به دو صورت حاد و مزمن بر بازخوانی حافظه و تعداد نورون های سالم ناحیه CA1 هیپوکامپ در رت های نر آلزایمری شده با استرپتوزوتوسین بررسی شد. روش کار: 48 سر رت نر نژاد ویستار با محدوده وزنی 220-250 گرم به 6 گروه تقسیم شدند: گروه کنترل (سالین-سالین)، گروه استرپتوزوتوسین (استرپتوزوتوسین-سالین)، گروه های تیمار با استرپتوزوتوسین به همراه متفورمین به‎صورت یک نوبته، یک هفته، سه هفته و یازده هفته. تزریق درون بطن مغزی استرپتوزوتوسین (mg/kg3) در روز اول و سوم پس از جراحی و تزریق درون صفاقی متفورمین (mg/kg200) یا سالین (ml/kg) روزانه از یک روز قبل از جراحی تا پایان دوره تیمار انجام گرفت. پس از تست رفتاری، حیوانات کشته و مغز آنها فیکس شد و تعداد نورون‎های سالم ناحیه CA1 هیپوکامپ بررسی شد. آنالیزهای آماری توسط نرم افزار SPSS، ANOVA و نرم افزار Prisme انجام گرفت. یافته ها: تزریق STZ به‎طور معناداری به‎خاطر آوری حافظه (001/0p<) و تعداد نورون‎های سالم (001/0(p< ناحیه CA1را در مقایسه با گروه کنترل کاهش داد. استفاده از متفورمین در تیمارهای یک‎نوبته، یک هفته و سه هفته اثرات ناشی از STZرا بهبود ‎بخشید (001/0(p<. اما متفورمین در دوره تیمار یازده هفته تاثیر معناداری بر بازخوانی حافظه و تعداد نورون‎های سالم در ناحیه CA1 هیپوکامپ نداشت (05/0 .(p> نتیجه گیری: مصرف حاد و مزمن متفورمین اثرات متفاوتی بر بازخوانی حافظه و تعداد نورون های سالم ناحیه CA1 هیپوکامپ دارد.
پژوهشگران حمیدرضا مومنی (نفر سوم)، سمیرا مقدسی (نفر دوم)، نیلوفر دربندی (نفر اول)