مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی اثر ان استیل سیستئین بر ...
عنوان بررسی اثر ان استیل سیستئین بر بازخوانی حافظه و تعداد نورون‎های سالم ناحیهCA1 هیپوکامپ در رت های نر آلزایمری شده با استرپتوزوتوسین
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها ان استیل سیستئین، استرپتوزوتوسین، حافظه، ناحیه CA1 هیپوکامپ.
چکیده اهداف: در تحقیق حاضر، تاثیر ان استیل سیستئین بربازخوانی حافظه و تعداد نورون های سالم ناحیه CA1 هیپوکامپ در رت های نر آلزایمری شده با استرپتوزوتوسین بررسی شد. مواد و روش ها: 32 سر رت نر نژاد ویستار به 4 گروه تقسیم شدند: گروه کنترل، گروه استرپتوزوتوسین، گروه تیمار با استرپتوزوتوسین به همراه ان استیل سیستئین و گروه تیمار با ان استیل سیستئین به تنهایی. تزریق استرپتوزوتوسین به صورت داخل بطنی در روز اول و سوم پس از جراحی و تزریق ان استیل سیستئین در روز چهارم پس از جراحی به صورت داخل صفاقی انجام گرفت. پس از تست رفتاری، حیوانات کشته و مغز آنها فیکس و تعداد نورون‎های سالم ناحیه CA1 هیپوکامپ بررسی شد. آنالیزهای آماری توسط نرم افزار SPSS، ANOVA و نرم افزار Prisme انجام گرفت. یافته ها: تزریق STZ به‎طور معناداری به‎خاطر آوری حافظه(001/0p<) و تعداد نورون‎های سالم(001/0(p< ناحیه CA1را در مقایسه با گروه کنترل کاهش داد. استفاده از ان استیل سیستئین اثرات ناشی از STZرا بربازخوانی حافظه بهبود ‎بخشید و تعداد نورون‎های سالم را در ناحیه CA1 در مقایسه با گروه STZ افزایش داد(001/0(p<. تزریق ان استیل سیستئین به تنهایی اثر معناداری بر بازخوانی حافظه و تعداد نورون‎های سالم در ناحیه CA1 هیپوکامپ در مقایسه با گروه کنترل نداشت(05/0 .(p> نتیجه گیری: مصرف ان استیل سیسستئین سبب بهبود حافظه و افزایش تعداد نورون های سالم ناحیه CA1 هیپوکامپ می شود.
پژوهشگران مهشید تاجیانی (نفر سوم)، حمیدرضا مومنی (نفر دوم)، نیلوفر دربندی (نفر اول)