مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی و نقد کتاب« النحو ...
عنوان بررسی و نقد کتاب« النحو العصری »
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها بررسی و نقد کتاب« النحو العصری »
چکیده چکیده « النحو العصری »کتابی جدید در قواعد نحووصرف است، که مطابق گفته مؤلف، روش و شیوه ارائه بحث های آن جدید، و فهم و استفاده از آن آسان است. در این کتاب، نحو و صرف زبان عربی به طور کامل بررسی و محاسن و معایب شیوه تالیفات نحو زبان عربی گردآوری و تمام مباحث نحو و صرف زبان عربی و از جامعیت نسبی « النحو العصری » اسلوب های آن را بررسی شده است. کتاب برخوردار است، ولی نداشتن فهرست منابع، آیات و احادیث و ... از نقاط ضعف آن به شمار می آید. شیوه آموزشی این اثر نسبتاً خوب است، ولی از آنجایی که برای آموزش قواعد صرف و نحو عربی، به تمرین و تکرار نیاز است لذا فقدان تمرین در این کتاب از نقاط ضعف آن به شمار می آید . از آنجاکه مباحث مطرح شده در این کتاب سطحی و سادهاند می توان گفت: این کتاب فقط برای سطوح متوسط مناسب است، و با توجه به برخی اشکالات علمی نمی تواند به عنوان یک منبع صرف و نحو مطرح باشد، و یا کتابی تخصصی به شمار آید. این مقاله بر آن است تا ضمن بررسی کتاب مذکور، سطح علمی کتاب، شیوه های آموزشی آن و میزان موفقیت نویسنده در شرح، توضیح و آموزش قواعد زبان عربی را ارزیابی نماید. کلیدواژه ها: صرف و نحو عربی، سلیمان فیاض، النحو العصری، آموزش قواعد زبان عربی
پژوهشگران سید ابوالفضل سجادی (نفر اول)