مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی تاثیر ویتامین E بر ...
عنوان بررسی تاثیر ویتامین E بر تمایز آزمایشگاهی سلول های بنیادی مزانشیم مغز استخوان رت بالغ به استئوبلاست طی تیمار همزمان با سدیم آرسنیت
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها تمایز استئوژنیک، توانایی زیستی، سدیم آرسنیت، سلول های بنیادی مزانشیم، ویتامین E،
چکیده مقدمه و هدف: سدیم آرسنیت از طریق القای استرس اکسیداتیو باعث اختلال در تمایز سلول های بنیادی مزانشیم مغز استخوان رت rMSCs)) به استئوبلاست می گردد. در مطالعه حاضر، هدف بررسی اثر تیمار همزمان سدیم آرسنیت و ویتامین E بر تمایز آزمایشگاهی rMSCs به استئوبلاست بود. روش کار: در محیط کشت حاوی 15% سرم جنین گاوی، rMSCs کشت داده شد. تیمار با سدیم آرسنیت (20 نانومولار)، تیمار با ویتامین E (50 میکرومولار) انجام شد. بدین ترتیب که در پایان پاساژ سوم سلول ها به 4 گروه: کنترل، تیمار با سدیم آرسنیت، تیمار با ویتامین E و سدیم آرسنیت + ویتامین E تقسیم و برای مدت 21 روز، در محیط استئوژنیک حاوی 10% سرم جنین گاوی کشت داده شدند. توانایی زیستی ، معدنی شدن ماتریکس استخوانی، کلسیم داخل و خارج سلولی، فعالیت آلکالین فسفاتاز، آسیب DNA و تغییرات مورفولوژیکی سلول ها بررسی شد. داده ها با روش آماری آنالیز واریانس یک طرفه (Anova) تجزیه و تفاوت میانگین ها در سطح P<0.05 معنی دار درنظر گرفته شد. نتایج: توانایی زیستی، معدنی شدن ماتریکس استخوانی، رسوب کلسیم، فعالیت آلکالین فسفاتاز و قطر هسته در گروه سدیم آرسنیت کاهش معنی داری یافت (P<0.05). پارامترهای فوق، در گروه سدیم آرسنیت + ویتامین E ، در حد گروه کنترل بهبود یافت (P<0.05). نتیجه نهایی: ویتامین E با کاهش سمیت سدیم آرسنیت ، تمایز استئوژنیک در سلول های بنیادی مزانشیم مغز استخوان را افزایش می دهد.
پژوهشگران آتنا سادات عظیمی (نفر چهارم)، صدیقه حسینی (نفر سوم)، مجید مهدیه (نفر دوم)، ملک سلیمانی مهرنجانی (نفر اول)