مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی تأثیر کورکومین بر ...
عنوان بررسی تأثیر کورکومین بر پارامترهای اسپرمی آسیب های ناشی از کادمیوم در موش
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها کادمیوم، کورکومین، قابلیت حیات اسپرم، آکروزوم، غشای اسپرم، تعداد اسپرم، موش،
چکیده سابقه و هدف: کادمیوم یک فلز سنگین و آلاینده زیست محیطی است که منجر به ناباروری در جنس نر می گردد. کورکومین ماده موثر زردچوبه به عنوان یک آنتی اکسیدانت قوی شناخته شده که قادر است استرس اکسیداتیو را مهار نماید. پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر کورکومین بر آثار مخرب کادمیوم کلراید روی برخی پارامترهای اسپرم در موش، انجام شد. مواد و روش ها: در این مطالعه ی تجربی که در سال 1393 در دانشگاه اراک انجام شد، 24 موش بالغ نژاد NMRI به 4 گروه دسته بندی شدند: 1- کنترل 2- کادمیوم کلراید (5 میلی گرم بر کیلو گرم) 3- کورکومین (100 میلی گرم بر کیلو گرم) و 4- کورکومین + کادمیوم کلراید. تیمارها به صورت تک دوز صورت گرفت و پس از 24 ساعت اسپرم های اپی دیدیمی گروه های مختلف جهت تعیین درصد قابلیت حیات اسپرم (رنگ آمیزی ائوزین- نگروزین)، تعیین درصد تمامیت آکروزوم (رنگ آمیزی کوماسی بریلیانت بلو) و جهت بررسی تمامیت غشا (تست Hypo Osmotic Swelling) بررسی شدند. تعداد اسپرم های اپی دیدیم بر اساس دستورالعمل سازمان جهانی سلامت (World Health Organization, WHO) شمارش شد. تجزیه و تحلیل آماری داده ها توسط آنالیز واریانس یک طرفه همراه شده با تست توکی انجام و تفاوت میانگین ها در حد معنی دار (05/0P<) در نظرگرفته شد. یافته ها: در این پژوهش کادمیوم کلراید باعث کاهش معنی دار قابلیت حیات، تمامیت آکروزوم، تمامیت غشای پلاسمایی و تعداد اسپرم نسبت به گروه کنترل شد. در گروه کورکومین + کادمیوم کلراید، کورکومین به طور معنی داری توانست اثرات سمی کادمیوم کلراید را بر این پارامترهای اسپرم نسبت به گروه کادمیوم کلراید کاهش دهد. نتیجه گیری: به نظر می رسد که کورکومین به عنوان یک آنتی اکسیدانت قادر است اثرات مخرب کادمیوم کلراید را بر برخی از پارامترهای اسپرم، مهار نماید.
پژوهشگران شیما چهره ای (نفر دوم)، نجمه اسکندری (نفر چهارم)، زهرا اتابکی (نفر سوم)، حمیدرضا مومنی (نفر اول)