مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثر سیلیمارین بر غشای ...
عنوان اثر سیلیمارین بر غشای پلاسمایی و آکروزوم اسپرم های تیمار شده با آلومینیوم کلراید
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها آلومینیوم، آکروزوم، غشای پلاسمایی، سیلیمارین، اسپرم
چکیده زمینه و هدف: آلومینیوم به عنوان یک آلاینده زیست محیطی قادر است اثرات مخربی از طریق القا استرس اکسیداتیو بر دستگاه تولید مثل نر و اسپرم اعمال نماید. سیلیمارین ماده موثره عصاره گیاه خار مریم است و می تواند به عنوان یک آنتی اکسیدانت قوی استرس اکسیداتیو را مهار کند. با توجه به اثرات سمی آلومینیوم و نقش آنتی اکسیدانتی سیلیمارین، این پژوهش با هدف بررسی قابلیت سیلیمارین جهت مهار اثرات مخرب آلومینیوم بر تمامیت غشای پلاسمایی و تمامیت آکروزوم اسپرم قوچ انجام گرفت. مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، اسپرم های اپی دیدیمی قوچ فراهانی به پنج گروه اسپرم های لحظه صفر، 0 میلی مولار) به مدت 180 دقیقه، / اسپرم های لحظه 180 دقیقه (کنترل)، اسپرم های تیمار شده با آلومینیوم کلراید ( 5 0 میکرو مولار) به مدت 180 دقیقه و / 0 میکرو مولار) و سیلیمارین( 5 / اسپرم های تیمار شده توام با آلومینیوم کلراید ( 5 0 میکرو و مولار) به مدت 180 دقیقه تقسیم شدند. برای بررسی تمامیت غشا و / اسپرم های تیمار شده با سیلیمارین ( 5 تمامیت آکروزوم اسپرم، به ترتیب از رنگ آمیزی هم زمان هوخست-پروپیدیوم آیوداید و کوماسی برلیانت بلو استفاده شد. در نظر p<0/ داده ها از طریق آنالیز واریانس یک طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و سطح معنی داری برابر با 05 گرفته شد. یافته ها: درصد تمامیت غشای پلاسمایی و تمامیت آکروزوم اسپرم در گروه تیمار شده با آلومینیوم کلراید به طور معنی داری نسبت به گروه کنترل کاهش یافت. کاربرد مشترک سیلیمارین و آلومینیوم کلراید موجب شد که این اثرات به طور معنی داری در مقایسه با گروه تیمار شده با آلومینیوم کلراید جبران شود. نتیجه گیری: آلومینیوم کلراید بر روی تمامیت غشای پلاسمایی و تمامیت آکروزوم اسپرم قوچ اثر مخرب دارد و سیلیمارین قادر است اثرات سمی این آلاینده بر روی این پارامترها را جبران نماید.
پژوهشگران مهری یوسفی (نفر سوم)، حوری سپهری (نفر دوم)، حمیدرضا مومنی (نفر اول)