مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی اثر عنصر بور بر سلول ...
عنوان بررسی اثر عنصر بور بر سلول های بنیادی مزانشیم مغز استخوان رت
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها سلول های بنیادی مزانشیم مغز استخوان؛ اسید بوریک؛ قابلیت حیات ؛ آلکالین فسفاتاز؛ ترانس آمیناز
چکیده هدف: در این پژوهش تاثیر دوزهای مختلف اسید بوریک بر توانایی زیستی ، مورفولوژی و خصوصیات بیوشیمیایی سلول های بنیادی مزانشیم مغز استخوان رت (MSCs) بررسی شد. مواد و روش ها: MSCs تا سه پاساژ کشت و سپس با غلظت های 6/0، 3 و 6 نانوگرم، میکروگرم و میلی گرم بر میلی لیتر اسید بوریک در زمان های 12، 24 و 36 ساعت تیمار شد. توانایی زیستی با تست متیل تیازول تترازولیوم بررسی و دوزهای 6 نانوگرم، میکروگرم و میلی گرم بر میلی لیتر و زمان 36 ساعت برای ادامه مطالعه انتخاب گردید. تکثیر سلولی بر اساس توانایی تشکیل کلونی و دو برابر شدگی جمعیتی (PDN) ارزیابی و مورفولوژی سلول ها توسط رنگ آمیزی فلوروسنت بررسی شد. همچنین میزان کلسیم تام و فعالیت آنزیم های آلکالین فسفاتاز، لاکتات دهیدروژناز، آسپارتات ترانس آمیناز و آلانین ترانس آمیناز مورد مطالعه قرار گرفت. داده ها با روش­ ANOVA آنالیز شد. نتایج: توانایی زیستی در زمان 36 ساعت توسط همه غلظت ها کاهش معنی دار داشت. دوز های تیماری باعث تغییر در مورفولوژی هسته و سیتوپلاسم و همچنین کاهش معنی دار تعداد و قطر کلونی به صورت وابسته به دوز شد. تیمار با دوز 6 میلی گرم بر میلی لیتر باعث کاهش معنی دار PDN در روزهای 1، 3 و 6 روز و کاهش فعالیت آنزیمهای لاکتات دهیدروژناز، آسپارتات ترانس آمیناز و آلانین ترانس آمیناز نیز توسط همه دوزها مشاهده شد. افزایش فعالیت آلکالین فسفاتاز و میزان کلسیم تام در اثر تیمار با دوزهای 6 نانوگرم و میکروگرم مشاهده شد. در حالی که دوز 6 میلی گرم بر میلی لیتر هیچ گونه اثری بر میزان کلسیم تام و آلکالین فسفاتاز نداشت. نتیجه گیری: غلظت های میلی گرم اسید بوریک اثر سمی بر MSCs دارد ولی در مورد غلظت های نانو و میکرو گرم با توجه به تاثیر مثبت بر برخی فاکتورها تحقیقات بیشتر پیشنهاد می شود.
پژوهشگران بنت الهدی موحدی (نفر دوم)، محمد حسین آبنوسی (نفر اول)