مشخصات پژوهش

صفحه نخست /زبان شناسی فعل مجهول، دانشی ...
عنوان زبان شناسی فعل مجهول، دانشی برای تصویرگری صحنه های غیبی قرآن کریم
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها قرآن کریم؛ فعل مجهول؛ تصویرسازی؛ صحنه های غیبی وپنهانی؛ مفهوم سازی
چکیده چکیده فعل مجهول ساختاری است که در زبان عربی از اهمیت خاصی برخوردار است. این امر به دلیل اهتمام خاصی است که در این زبان به بیان وشیوه تعبیر داده شده است و نمود این ظرافت را در متن إعجاز گونه­ی قرآن کریم به روشنی می­توان مشاهده کرد. وجود صحنه­های غیبی در قرآن به کمک فعل مجهول، این­گونه صحنه­های نامحسوس را در حدّ توان فهم وقوای دنیوی قابل درک می­کند. از ویژگی های قرآن کریم می توان به تصویر سازی و مفهوم سازی های بی بدیل به نسبت هر صحنه و هر موقعیت اشاره کرد، حال آنچه مهم است توانایی های ذهن بشر است که با استفاده از قوای تخیل خویش هر صحنه را به نحوی مطابق با صحنه های محسوس مفهوم سازی می کند. آنچه در این جستار مطمع نظر نگارندگان است، اشاره به توانایی های ذهن انسان در درک صحنه های نامحسوس و غیبی قرآن کریم می باشد و کوشیده ایم تا اینگونه صحنه ها را با توجه به چند مفهوم اساسی زبانشناسی شناختی یعنی مفهوم انطباق ذهنی، چشم انداز، مفهوم طرح صحنه و ضبط صحنه بررسی کنیم تا از این رهگذر بر اهمیت تصویر سازی بیرونی و مفهوم سازی درونی ذهن اشاره کنیم. کلیدواژگان قرآن کریم؛ فعل مجهول؛ تصویرسازی؛ صحنه های غیبی وپنهانی؛ مفهوم سازی
پژوهشگران سید ابوالفضل سجادی (نفر اول)