مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مقایسه و بررسی رابطه بین ...
عنوان مقایسه و بررسی رابطه بین گرایش به تفکر انتقادی، رفتار کارآفرینانه و پیشرفت تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم انسانی دانشگاه اراک
نوع پژوهش مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها گرایش به تفکر انتقادی، رفتار کارآفرینانه، پیشرفت تحصیلی
چکیده تحقیق حاضر به منظور مقایسه و بررسی رابطه بین تفکر انتقادی، رفتار کار آفرینانه و پیشرفت تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم انسانی دانشگاه اراک صورت گرفت. جامعه آماری این مطالعه تمامی دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم انسانی دانشگاه ارک بودند که از این تعداد (315نفر) مطابق جدول کرجسی و مورگان 158 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. همچنین در این مطالعه به منظور سنجش تفکر انتقادی از پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی ریتکس(2003) و برای اندازه گیری رفتار کارآفرینانه از پرسشنامه رفتار کارآفرینانه (شفیع آبادی و فکری،1390) استفاده به عمل آمد ، معدل کل دانشجویان در دروس مختلف نیز به عنوان ملاک پیشرفت تحصیلی در نظر گرفته شد . برای تحلیل داده های تحقیق از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t مستقل استفاده شد. یافته ها نشان داد که میان گرایش به تفکر انتقادی و رفتار کارآفرینانه رابطه معنادار وجود ندارد. داده های مربوط به مقایسه تفکر انتقادی و رفتارکارآفرینانه در بین دانشجویان زن و مرد نشان داد که تفاوت این دو گروه از جهت رفتار کارآفرینانه معنا دار اما از جهت تفکر انتقادی و پیشرفت تحصیلی تفاوت معنادار نیست.
پژوهشگران علی شاهسون مارکده (نفر دوم)، محسن باقری (نفر اول)