مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مطالعه اثر آلفاتوکوفرول بر ...
عنوان مطالعه اثر آلفاتوکوفرول بر تکثیر سلولی و آپوپتوزیس در سلول های بنیادی مزانشیم مغز استخوان رت
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها آلفاتوکوفرول، آپوپتوزیس، تکثیر سلولی، سلول های بنیادی مزانشیم،
چکیده زمینه و هدف: آلفاتوکوفرول به عنوان یک آنتی اکسیدانت قوی نقش مهمی را در مهار رادیکال های آزاد ایفا می کند. هدف از این پژوهش، بررسی نقش آلفاتوکوفرول بر تکثیر سلولی و مهار آپوپتوزیس در سلول های بنیادی مزانشیم مغز استخوان رت بالغ است. مواد و روش ها: در این مطالعه پژوهشی، سلول های بنیادی مزانشیم مغز استخوان با روش فلشینگ تحت شرایط استریل استخراج و پس از پاساژ سوم به گروه های کنترل و دوزهای 15 و 25 میکرومولار آلفاتوکوفرول تقسیم شدند و به مدت 21 روز در محیط استئوژنیک شدند (محیط کشت سلولی حاوی 10 درصد سرم جنین گاوی، 10 میلی مولار بتاگلیسرول فسفات، 10 نانومولار دگزامتازون و 50 میکروگرم در میلی لیتر آسکوربیک 3 فسفات) تیمار شدند. سپس میزان تکثیرسلولی، آسیب DNA ، سطح بیان ژن های Bax و Bcl-2 و هم چنین تغییرات موفولوژیک سلول ها، طی روند تمایز استئوژنیک مورد بررسی قرار گرفتند و داده ها با روش آماری تحلیل واریانس یک طرفه، تجزیه و تحلیل گردیدند و تفاوت میانگین ها در سطح 05/0 p< معنی دار در نظر گرفته شد. نتیجه گیری: تکثیر سلولی، میزان قطر هسته و بیان ژن آنتی آپوپتوتیک Bcl-2 در سلول های بنیادی مزانشیم تیمار شده با آلفاتوکوفرول، در رفتاری وابسته به دوز و در مقایسه با سلول های گروه کنترل از افزایش معنی داری برخوردار بودند(05/0 p< ). گسترش سیتوپلاسم نیز در سلول های تیمار شده با آلفاتوکوفرول در مقایسه با سلول های گروه کنترل مشاهده شد. از آن جایی که آلفاتوکوفرول، کاهش معنی داری در آسیب DNA و بیان ژن آپوپتوتیک Bax در مقایسه با گروه کنترل ایجاد می کند ، بنابراین می تواند آپوپتوزیس را در سلول های بنیادی مزانشیم مغز استخوان، در رفتاری وابسته به دوز مهار کند.
پژوهشگران آتنا سادات عظیمی (نفر سوم)، مجید مهدیه (نفر دوم)، ملک سلیمانی مهرنجانی (نفر اول)