مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مقایسه تاثیر تزریق عصاره شوید ...
عنوان مقایسه تاثیر تزریق عصاره شوید (Anethum graveolens) و لواستاتین (Lovastatin) بر کاهش غلظت کلسترول سرم خون، ماهیچه ها و کبد جوجه های گوشتی هایپرکلسترولمی شده
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها عصاره شوید لواستاتین کلسترول سرم و بافت تری گلیسیرید
چکیده به منظور بررسی اثر عصاره شوید و لواستاتین بر غلظت فراسنجه های بیوشیمیایی سرم خون، غلظت کلسترول ماهیچه ها و کبد، تعداد 130 قطعه جوجه گوشتی نر و ماده از سویه راس 308 در این تحقیق از سنین 21 تا 35 روزگی مورد ارزیابی قرار گرفتند. از این تعداد، 10 قطعه ابتدای آزمایش در سن 21 روزگی (به عنوان شاهد در زمان شروع) پس از خون گیری، کشتار شدند و 120 قطعه دیگر در قالب طرح کاملاً تصادفی به 5 گروه آزمایشی با 3 تکرار و 8 پرنده در هر تکرار گروه بندی شدند. گروه های آزمایشی شامل دو گروه جوجه معمولی (شاهد و تزریق عصاره شوید) و سه گروه جوجه هایپرکلسترولمیک (شاهد، عصاره شوید و لواستاتین) بودند . به جوجه های معمولی از روز 21 تا 28 مقدار ماده آزمایشی و به جوجه های هایپرکلسترولمیک ماده آزمایشی+ کلسترول به میزان 25 میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن پرنده در هر روز در زیر پوست گردن، تزریق شد. در روز 28 نیمی از پرندگان و در روز 35 بقیه پرندگان هر گروه خون گیری و سپس کشتار شدند و از بافت های موردنظر نمونه برداشته و تا زمان آزمایش فریز شد. نتایج نشان داد که در جوجه های معمولی عصاره شوید در پایان یک دوره هفت روزه تزریقی باعث افزایش سطوح TC، TG و LDL خون نسبت به گروه شاهد شد (0/05>P). در جوجه های هایپرکلسترولمیک عصاره شوید در پایان یک دوره هفت روزه تزریقی (روز 28) باعث افزایش سطوح LDL خون و کلسترول عضله سینه و کاهش سطح HDL خون نسبت به گروه شاهد شد(0/01>P). تزریق لواستاتین به جوجه های هایپرکلسترولمیک در مقایسه با عصاره شوید هیچ تفاوتی در بیشتر شاخص های مورد بررسی ایجاد نکرد. به طورکلی عصاره شوید همانند لواستاتین، اثر کاهنده بر غلظت کلسترول خون و بافت ها در جوجه های معمولی و هایپرکلسترولمیک نداشت.
پژوهشگران مهدی خدایی مطلق (نفر سوم)، کاظم کریمی (نفر دوم)، سیدمهدی حسینی کاریز (نفر اول)