مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی اثر ایستگاه های خدمات ...
عنوان بررسی اثر ایستگاه های خدمات شترداری بر برخی خصوصیات تولیدی و تولید مثلی گله های شتر استان هرمزگان
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها ایستگاه های خدمات شترداری، تولید، تولید مثل، استان هرمزگان
چکیده ایستگاه های خدمات شترداری مکان هایی می باشند که به صورت مشارکتی استفاده می شوند و ساربان ها شترهای دامداران مختلف را برای چرا به مرتع برده و در پایان روز به ایستگاه ها بر می گردانند. در این تحقیق اثر ایستگاه های مذکور بر ویژگی های تولیدی و تولید مثلی گله های شتر در شهرستان های بندرسیریک و بندر جاسک استان هرمزگان بررسی شد و با استفاده از پرسشنامه دو گروه از پرورش دهندگان شتر (گروه تابع ایستگاه و گروه مستقل از ایستگاه) مقایسه شدند. اطلاعات دو گروه مورد مورد نظر با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاصل نشان داد که 72/38 درصد از بهره برداران بی سواد یا دارای تحصیلات ابتدایی هستند و متوسط تحصیل بین 4-3 سال است. بین متوسط سن دامداران و اندازه جمعیت گله دو گروه اختلاف معنی داری وجود داشت (0/05>p). سابقه شترداری در گروه مستقل از ایستگاه ها بیشتر بود (0/01>p). اثر ایستگاه بر برخی از پارمترهای تولیدی گله های شتر نظیر وزن تولد (0/01>p) میزان شیردهی (0/01>p)، درصد تلفات (0/01>p)، میانگین وزن گله ( نر و ماده) (0/05>p)، تلفات ناشی از حمله وحوش (0/01>p)، تصادفات جاده ای و سرقت شترها (0/01>p) معنی دار بود . در حالی که این اثر برای سن اولین زایش، فاصله بین دو زایش، سن شیرگیری، مدت زمان شیردهی و متوسط دوره شیردهی تغییری را نشان نداد. نتایج نشان داد استفاده از ایستگاه ها با مدیریت عمومی و مشارکتی می تواند بر کاهش تعداد تلفات و دیگر پارامترهای تولیدی و تولید مثلی اثر مثبت و قابل توجهی داشته باشد.
پژوهشگران کاظم کریمی (نفر چهارم)، صادق امیدی (نفر دوم)، مهدی خدایی مطلق (نفر اول)