کمیته اخلاق در پژوهش های زیستی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/کمیته اخلاق در پژوهش های زیستی

کمیته اخلاق در پژوهش های زیستی

عباس  صارمی
گروه:  گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
دانشکده:  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
حوزه تحقیق:  میدانی
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  عضو کمیته/ پژوهشگر
احمد  همتا
گروه:  گروه زیست شناسی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
حوزه تحقیق:  آزمایشگاهی
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  عضو کمیته/ پژوهشگر
شهناز  شهرجردی
گروه:  گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
دانشکده:  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
حوزه تحقیق:  میدانی
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  عضو کمیته/ نماینده جامعه
صغری  اکبری چرمهینی
گروه:  گروه روانشناسی
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی
حوزه تحقیق:  آزمایشگاهی
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  عضو کمیته/ متخصص حوزه اخلاق زیستی
پیمان  نمامیان
گروه:  گروه حقوق
دانشکده:  دانشکده علوم اداری و اقتصاد
حوزه تحقیق:  کتابخانه‌ای
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  عضو کمیته/ مشاور حقوقی
محمد  رفیعی
گروه:  -
دانشکده:  -
حوزه تحقیق:  محاسباتی
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  عضو کمیته/ متخصص آمار و اپیدمیولوژی
مرتضی  بیات
گروه:  گروه حقوق
دانشکده:  دانشکده علوم اداری و اقتصاد
حوزه تحقیق:  کتابخانه‌ای
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  عضو کمیته/ مشاور روحانی
مهران  شاه منصوری
گروه:  گروه فیزیک
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
حوزه تحقیق:  آزمایشگاهی
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  عضو کمیته/معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
حامد  صفی خانی
گروه:  گروه مهندسی مکانیک
دانشکده:  دانشکده فنی مهندسی
حوزه تحقیق:  آزمایشگاهی
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  دبیر کمیته
مهدی  صالحی جیریایی
گروه:  -
دانشکده:  -
حوزه تحقیق:  کتابخانه‌ای
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  عضو کمیته اخلاق