1403/04/02

محمدرضا عمرانپور شهرضا (بازنشسته)

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
The Analysis of Zoya Pirzad,s novels based on the reader-response theory Jalil Moshayedi, Mohammadreza Omranpour Shahreza (2018)
NIHILISTIC SIMBOLS IN MANUCHEHR ATASHI S POEMS Mohammadreza Omranpour Shahreza, zohre rahmati, Hasan Haidary (2018)
تقدیم فعل و اغراض بالغی آن در داستان (رستم و اسفندیار) حسن حیدری، محمدرضا عمرانپور شهرضا (بازنشسته)، مهدی قاسمزاده (1396)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
بررسی دو رمان خشم و هیاهوی ویلیام فاکنر و سمفونی مردگان عباس معروفی بر اساس نظریه بدخوانی خلاق هارولد بلوم فروغ صهبا (بازنشسته)، مسعود کشاورز، جلیل مشیدی، محمدرضا عمرانپور شهرضا (بازنشسته)، سونیا نوری (1398)
تعلیق و تعویق در آثار عباس معروفی محمدرضا عمرانپور شهرضا (بازنشسته)، علی صباغی (1395)
بررسی سیر تطور نمادهای حیوانی در قرآن ششم با تکیه بر مثنوی های عطار و سنایی سیده زهرا موسوی (مرحوم)، امین رحیمی (بازنشسته)، فروغ صهبا (بازنشسته)، محمدرضا عمرانپور شهرضا (بازنشسته) (1394)