1403/03/28
کریم زهره وندیان

کریم زهره وندیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5914-8734
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57197786709
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مدیریت ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
چگونه شایستگی‌های مدیران بازاریابی به عملکرد تبدیل می‌شود؟ (موردمطالعه: باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران)
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
باشگاه‌های فوتبال، عوامل بنیادی، عوامل ساختاری، عوامل سازمانی ، عوامل محیطی.
سال 1401
مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی
شناسه DOI
پژوهشگران کریم زهره وندیان ، طهماسب شیروانی

چکیده

هدف: ارائه مدل تبدیل شایستگی‌های مدیران باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال به عملکرد بازاریابی است. روش: این پژوهش از نوع اکتشافی و دارای ماهیت کیفی است. جامعه مورد پژوهش شامل مدیران باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال و اساتید متخصص دانشگاه‌ها (نخبگان امر) است که مشارکت‌کنندگان در پژوهش با روش نظری و شیوه گلوله برفی انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها 17 مصاحبه عمیق به‌صورت سؤالات باز تا رسیدن به اشباع نظری انجام شد. سپس داده‌های حاصل با نظریه داده‌بنیاد و رهیافت گلیزر تجزیه‌وتحلیل گردید. یافته‌ها: کدهای حاصل از مصاحبه‌ها 667 کد بود که پس از تلخیص به 162 کد و سپس به 40 کد محوری تبدیل شدند. کدهای محوری در مرحله کدگذاری انتخابی در 4 گروه شایستگی مدیران بازاریاب شامل شایستگی‌های پایه، شایستگی‌های هوشی، شایستگی‌های حرفه‌ای و شایستگی‌های عملیاتی و 4 گروه عوامل تبدیل شامل عوامل تبدیل فردی، درون سازمانی، بالادستی و محیطی کلان جای گرفتند، سپس مدل مفهومی بر اساس ادبیات پژوهش و نظرات نخبگان طراحی و تأیید شد. نتیجه‌گیری: مدل ارائه‌شده می‌تواند به‌عنوان ابزاری جهت شناسایی شایستگی‌های مدیران بازاریاب ورزشی باشگاه‌های فوتبال و عوامل تبدیل این شایستگی‌ها به عملکرد مورداستفاده قرار گیرد و در ادامه بازاریابی، کسب درآمد و استقلال مالی باشگاه و حل مشکلات موجود به‌گونه‌ای منطقی و اصولی انجام شود.