1403/03/28
کریم زهره وندیان

کریم زهره وندیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5914-8734
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57197786709
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مدیریت ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تدوین مدل تبدیل قابلیت‌های بازاریابی به کارکرد در باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
قابلیت‌های بازاریابی، عوامل تبدیل، کارکرد، باشگاه‌های فوتبال، لیگ برتر
سال 1400
مجله پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
شناسه DOI
پژوهشگران کریم زهره وندیان

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر تدوین مدل تبدیل قابلیت‌های بازاریابی به کارکرد در باشگاه‌های فوتبال لیگ برتر ایران است. روش‌شناسی: این تحقیق از نوع تحقیقات اکتشافی و دارای ماهیت کیفی است که از روش نظریه داده بنیاد استفاده شده است. محیط پژوهش شامل مدیران باشگاه‌های فوتبال و اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه‌ها است که مشارکت‌کنندگان در پژوهش به روش نمونه‌گیری نظری و شیوه گلوله برفی انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبه به‌صورت سؤالات باز استفاده شد. سپس داده‌های حاصل از 18 مصاحبه به روش نظریه داده بنیاد، تجزیه‌وتحلیل گردید. یافته‌ها: کدهای حاصل از مصاحبه‌ها 792 کد بود که پس از تلخیص به 184 کد و سپس به 27 کد محوری تبدیل شدند. کدهای محوری در مرحله کدگذاری انتخابی در 4 گروه قابلیت بازاریابی شامل قابلیت‌های ورزش فوتبال، قابلیت‌های زیرساختی، قابلیت‌های استراتژیک و قابلیت‌های عملیاتی و 3 گروه عوامل تبدیل شامل عوامل تبدیل محیطی، سازمانی و ساختاری جای گرفتند و در انتها مدل مفهومی تحقیق بر اساس ادبیات تحقیق و نظرات نخبگان طراحی شد. نتیجه‌گیری: مدل ارائه‌شده می‌تواند به‌عنوان ابزاری جهت شناسایی قابلیت‌های بازاریابی باشگاه‌های فوتبال و عوامل تبدیل این قابلیت‌ها به کارکرد (کسب درآمد) مورد استفاده قرار گیرد تا به‌گونه‌ای منطقی و اصولی به بازاریابی، کسب درآمد و استقلال مالی باشگاه و حل مشکلات موجود در این حوزه پرداخت.