1403/03/29
کریم زهره وندیان

کریم زهره وندیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5914-8734
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57197786709
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مدیریت ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر تمرینات محوری بر تعادل و هماهنگی پسران ناشنوا
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
تمرینات محوری،تعادل ایستا،تعادل پویا،هماهنگی، ناشنوایان
سال 1399
پژوهشگران مسعود گلپایگانی(استاد راهنما)، کریم زهره وندیان(استاد راهنما)، احسان ملکی(دانشجو)

چکیده

پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون است.شرکت کنندگان در این پژوهش افرا ناشنوای(8-14 سال) عضو در انجمن ناشنوایان شهرستان اراک بودند که به صورت تصادفی در دو گروه تجربی(15نفر) و کنترل(15 نفر) قرار گرفتند. به منظور ارزیابی تعادل ایستا از آزمون لک لک و جهت ارزیابی تعادل پویا آزمون تعادلی Y و برای مشخص نمودن میزان هماهنگی از آزمون راه رفتن تاندم استفاده شد. گروه تجربی در برنامه تمرینی 8 هفته ای(سه حلسه در هفنه) شرکت کردند و گروه کنترل در هیچ برنامه تمرینی سازمان یافته ای شرکت نکردند.قبل از شروع دوره تمرینی از هر دو گروه پیش آزمون و بلافاصله پس از اتمام آن پس-آزمون گرفته شد.برای تعیین طبیعی بودن توزیع داده ها از آزمون شاپیرو-ویلک،برای محاسبه میانگین و انحراف استاندارد از آمار توصیفی و برای تعیین اختلاف درون گروهی و بین گروهی پیش آزمون و پس آزمون به ترتیب از آزمون های تی همبسته و تی مستقل در سطح معناداری 95 درصد و 05/0≤ P استفاده شد.