1403/03/28
کریم زهره وندیان

کریم زهره وندیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5914-8734
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57197786709
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مدیریت ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
نقش برندسازی شخصی و هوش تجاری بر عملکرد کسب-وکارهای ورزشی استان مازندران
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
برندسازی شخصی، هوش تجاری، کسب وکار، عملکرد،
سال 1400
پژوهشگران کریم زهره وندیان(استاد راهنما)، زینب مندعلی زاده(استاد مشاور)، صدیقه باکری(دانشجو)

چکیده

امروزه بحث برندسازی شخصی و هوش تجاری به یکی از مباحث مهم و روز در بازاریابی تبدیل شده است که می تواند در فضای کسب وکار نقش اساسی داشته باشد. اثرات برندسازی شخصی و هوش تجاری بر ابعاد مختلف کسب وکارهای خدماتی اثبات شده است. باشگاه های ورزشی نیز به عنوان یک کسب وکار خدماتی ازاین قاعده مستثنا نیستند. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی نقش برندسازی شخصی و هوش تجاری بر عملکرد کسب وکارهای ورزشی استان مازندران است. پژوهش حاضر از دسته مطالعات توصیفی همبستگی بوده است و جامعه آماری این پژوهش صاحبان باشگاه های ورزشی استان مازندران می باشند. از این جامعه، نمونه ای به حجم 221 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای- نسبی انتخاب شد و برای گردآوری داده های پژوهش از سه پرسشنامه ی برندسازی شخصی اسکندری و همکاران(1397) ، عملکرد هالی و همکاران (2003) سیستم هوش تجاری سرمد(1390) حاوی 48 سوال استفاده گردید. روایی محتوایی پرسشنامه توسط 10 نفر از اساتید مدیریت ورزشی و پایایی با ضریب آلفای کرونباخ که مقدار آن برای هر پرسشنامه بالای 7/0 شده است، بررسی و تایید گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها در بخش آماری با توجه به نرمال بودن داده ها از آزمون تی تک نمونه ای و مدل سازی معادلات ساختاری از نرم افزارهای Spss16 ، Pls3 و excle استفاده شده است. یافته های به دست آمده نشان داد وضعیت میانگین برندسازی شخصی (69/3) و هوش تجاری (3.55) و ابعا آن ها نسبت به میانگین فرضی جامعه تفاوت معناداری دارند و بالاتر از میانگین جامعه بودند. همچنین عملکرد (74/2) و ابعاد عملکرد بازار(71/2) و مالی (58/2) نسبت به میانگین جامعه تفاوت معناداری دارند و پایین تر از میانگین جامعه است. عملکرد مشتری (95/2) نیز کمتر از میانگین بود ولی اختلاف معناداری نبود. همچنین نتایج نشان داد برندسازی شخصی و هوش تجاری هر کدام به ترتیب با ضریب مسیر 31/0 و 24/0 بر عملکرد کسب وکارهای ورزشی تاثیرگذار هستند. هوش تجاری نیز با ضریب مسیر 79/0 بر برندسازی شخصی تاثیرگذار است. بر این اساس پیشنهاد می گردد صاحبان باشگاه های ورزشی از برندسازی شخصی و هوش تجاری به منظور ارتقا در عملکرد کسب وکار خود استفاده کنند.