1403/03/28
کریم زهره وندیان

کریم زهره وندیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5914-8734
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57197786709
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مدیریت ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
رابطه ویژگی های شخصیتی و تعاملات اجتماعی مصرف-کنندگان ورزشی با خرید مجازی در استان لرستان
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
ویژگی های شخصیتی ، تعاملات اجتماعی ،خریدمجازی
سال 1401
پژوهشگران کریم زهره وندیان(استاد راهنما)، مژگان اردل پور(دانشجو)، زینب مندعلی زاده(استاد مشاور)

چکیده

پژوهش حاضر باهدف رابطه ویژگی های شخصیتی و تعاملات اجتماعی با خریدمجازی مصرف کنندگان وسایل ورزشی استان لرستان انجام شد. روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها توصیفی-همبستگی است که از مدلسازی معادلات ساختاری برای بررسی روابط متغیرها استفاده شد. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کمی می باشدلذا در این تحقق ازآزمون نرمال بودن داده ها و همبستگی داده ها و تحلیل عامل تأییدی استفاده شده است. جامعه آماری شامل مصرف-کنندگان وسایل ورزشی استان لرستان بود که حجم نمونه این تحقیق طبق (جدول کرجسی، مورگان) تعداد 384 نفر از مصرف کنندگان وسایل ورزشی می باشند. نمونه گیری به صورت طبقه ای (شمال، جنوب، غرب و شرق) انجام شده است. ابزار گردآوری داده ها ، پرسشنامه محقق ساخته برگرفته از سه پرسشنامه ویژگی های شخصیتی باس و همکاران(1975)، تعاملات اجتماعی بردی و کرونین جونیور(2001) و خریدمجازی آزاد(1394) استفاده شده است. روایی پژوهش از طریق پانل متخصصان (12نفر) و پایایی از طریق آلفای کرونباخ که شامل ویژگی های شخصیتی(963/0)، تعاملات اجتماعی (928/0) و خریدمجازی (899/0) به دست آمد. تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و آمار استنباطی و معادلات ساختاری در نرم افزارهای spss20وlisrel8/08 استفاده گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که بین ویژگی های شخصیتی با ضریب مسیر 60/7 و خریدمجازی رابطه معناداری با شدت اثر 49/0 برقرار است بنابراین می توان نتیجه گرفت که ویژگی-های شخصیتی با خرید مجازی رابطه مثبت و معناداری دارد. همچنین این تحقیق نشان داد که بین تعاملات اجتماعی با ضریب مسیر 12/7 و خریدمجازی رابطه معناداری با شدت اثر 46/0 برقرار است بنابراین می توان نتیجه گرفت که تعاملات اجتماعی با خریدمجازی رابطه مثبت و معناداری دارد. لذا می توان نتیجه گرفت که تعاملات اجتماعی با خریدمجازی رابطه مثبت و معناداری دارد. بنابراین براساس نتایج می توان نتیجه گرفت که بین خرید مجازی و یژگی های شخصیتی مصرف کنندگان و همچنین تعاملات اجتماعی آنان رابطه معناداری وجود دارد.