1403/03/28
کریم زهره وندیان

کریم زهره وندیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5914-8734
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57197786709
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مدیریت ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
نقش مدیریت استعدادها در حفظ و نگهداری بازیکنان باشگاه های فوتبال استان اصفهان
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
اصفهان، ثبات شغلی، بازیکنان، فوتبال، مدیریت استعداد.
سال 1401
مجله نشريه مديريت منابع انساني در ورزش
شناسه DOI
پژوهشگران کریم زهره وندیان ، اسفندیار خسروی زاده (مرحوم) ، احسان شاکری

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش مدیریت استعداد در حفظ و نگهداری بازیکنان فوتبال باشگاه های استان اصفهان انجام شد. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل مربیان و بازیکنان تیم های فوتبال استان اصفهان (800 نفر) بودند که نمونه به صورت طبقه ای نسبی (200 نفر) انتخاب شدند. داده ها به وسیله پرسشنامه مدیریت استعداد نیک پور (2017) و پرسشنامه حفظ و نگهداری قوسی و همکاران (2015) جمع آوری شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه به وسیله 10 نفر از متخصصان و پایایی به وسیله آلفای کرونباخ تأیید شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار اس.پی.اس.اس نسخه 16 و نرم افزار اسمارت پی. ال. اس نسخه 3 استفاده گردید. یافته ها: نتایج نشان داد، مدیریت استعداد اثر مثبت و معناداری روی ابعاد حفظ و نگهداری بازیکنان دارد. این نتایج شامل اثر مثبت و معنادار مدیریت استعداد بر ترک نکردن باشگاه (43/0=β)، ثبات و امنیت شغلی (62/0=β) و خالی نماندن پست های تیم (56/0=β) بود. نتیجه گیری: با توجه به نقش مدیریت استعداد در حفظ و نگهداری بازیکنان در باشگاه های فوتبال می توان گفت مدیران باشگاه ها باید برنامه ریزی دقیقی برای مدیریت استعدادها در تمام سطوح داشته باشند تا بتوانند استعدادها را در باشگاه خود حفظ کرده و از خروج آن ها از باشگاه جلوگیری نمایند و هزینه های خرید بازیکنان جدید را از سایر استان ها کاهش دهند و عملکرد باشگاه در زمینه نقل و انتقالات و کاهش هزینه ها بهبود بخشند.