1403/03/28
کریم زهره وندیان

کریم زهره وندیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5914-8734
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57197786709
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مدیریت ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مشتریان در قبال ارتباط با باشگاه های ورزشی در جامعه چگونه رفتار می کنند؟
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
رضایت ارتباطی، تعهد، اعتماد، وفاداری، تبلیغات شفاهی، رفتار شاکیانه، باشگاه های تندرستی
سال 1400
مجله پژوهشهاي كاربردي در مديريت ورزشي
شناسه DOI
پژوهشگران اسفندیار خسروی زاده (مرحوم) ، کریم زهره وندیان ، زینب مندعلی زاده

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی پاسخ های رفتاری اجتماعی مشتریان باشگاه های ورزشی در قبال رابطه با باشگاه است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی-همبستگی و جامعه آماری تحقیق شامل باشگاه های ورزشی تندرستی شهر اراک بود. نمونه تحقیق به وسیله روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شد. جهت جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه ی کیفیت رابطه (14 گویه) با ابعاد رضایت، تعهد و اعتماد، پرسشنامه تبلیغات شفاهی (4گویه)، پرسشنامه وفاداری (4گویه) و پرسشنامه رفتار شاکیانه (4گویه) استفاده گردید. اعتبار صوری و محتوایی پرسشنامه ها توسط نظرات متخصصان (12 نفر)، و روایی سازه نیز با تحلیل عاملی تأییدی سنجیده شد. با استفاده از روش آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه ها در یک مطالعه مقدماتی مورد تأیید قرار گرفت. تعداد 380 پرسشنامه توزیع، تعداد 355 پرسشنامه برگشت و تعداد 329 پرسشنامه تجزیه و تحلیل شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS16، LISREL8.8، PLS3 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که کیفیت رابطه اثر مثبت و معناداری روی وفاداری (75/0a=) و تبلیغات شفاهی (80/0a=) مشتریان باشگاه ها داشت؛ همچنین کیفیت رابطه اثر منفی و معناداری روی رفتارهای شاکیانه مشتریان داشت (75/0a=). بنابراین مدیران و مسؤلان باشگاه های ورزشی باید با در نظر گرفتن نقش کیفیت رابطه و ابعاد آن روی وفاداری، تبلیغات شفاهی و رفتارهای شاکیانه تمام تلاش خود را برای بهبود ابعاد مختلف کیفیت رابطه انجام دهند تا وفاداری مشتریان و تعریف و تمجید آن ها از باشگاه را کسب نمایند و از رفتارهای شاکیانه آن ها بکاهند.