1403/03/28
کریم زهره وندیان

کریم زهره وندیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5914-8734
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57197786709
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مدیریت ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر ابعاد قابلیت نوآوری بر عملکرد نوآورانه باشگاه های ورزشی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
باشگاه ورزشی، پیشگامی، ساختار نوآوری، عملکرد نوآوری، قابلیت نوآوری.
سال 1400
مجله رويكردهاي نوين در مديريت ورزشي
شناسه DOI
پژوهشگران وحید ملک محمودی ، زینب مندعلی زاده ، کریم زهره وندیان

چکیده

باشگاه­های ورزشی برای برآورده کردن رضایت و انتظارات مشتریان به ایجاد تغییر تشویق شده­اند. به دلیل رشد تجاری­سازی و حرفه­ای­گرایی صنعت ورزش، قابلیت باشگاه­های ورزشی برای ایجاد نوآوری و عملکرد نوآورانه حائز اهمیت است. از این رو، هدف پژوهش حاضر، تأثیر ابعاد قابلیت نوآوری بر عملکرد نوآوری باشگاه های ورزشی بود. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت، همبستگی است که به صورت پیمایشی انجام شده است. از پرسشنامه برای گردآوری داده ها استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها توسط ده نفر از اساتید صاحب نظر مدیریت ورزشی تائید و پایایی آن­ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ مناسب به دست آمد. نمونه آماری شامل مربیان و صاحبان باشگاه های ورزشی استان لرستان به تعداد 250 نفر بود. از آمار توصیفی و استنباطی و رویکرد مدل­سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد ابعاد قابلیت نوآوری بر عملکرد نوآوری در باشگاه های ورزشی تأثیر مثبت و معناداری دارد و بُعد ساختار نوآوری بیشترین تأثیر و دانش خارجی، رهبری، دانش فردی و فرهنگ نوآوری به ترتیب به­عنوان مؤلفه­های قابلیت نوآوری بر عملکرد نوآورانه باشگاه های ورزشی تأثیر مثبت و معناداری داشته است. به نظر می رسد باشگاه­های ورزشی با بهره­گیری از قابلیت نوآوری بتوانند به صورت خلاقانه و با رویکردهای متنوع بهبود عملکرد نوآورانه را داشته باشند و در نتیجه نسبت به باشگاه­های دیگر پیشگام و در ایجاد مزیت رقابتی و سودآوری پیش قدم باشند. پیامد توسعه قابلیت نوآوری می تواند در ایجاد تمایز و نوآوری در باشگاه­های ورزشی برای صاحبان باشگاه­ها سودمند باشد.