1403/03/28
کریم زهره وندیان

کریم زهره وندیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5914-8734
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57197786709
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مدیریت ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی و اولویت بندی زمینه های کارآفرینی در گردشگری ورزشی ایران
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
زمینه کارآفرینی، گردشگری ورزشی، ایران
سال 1400
پژوهشگران زینب مندعلی زاده(استاد راهنما)، کریم زهره وندیان(استاد مشاور)

چکیده

گردشگری ورزشی یکی از انواع گردشگری است که فرصت ها و منابع منحصربه فردی برای ایجاد و خلق ارزش و کارآفرینی فراهم می کند. تحقیق حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی زمینه های کارآفرینی در گردشگری ورزشی ایران انجام گرفت. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها، اکتشافی است که به صورت کیفی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل اساتید مدیریت ورزشی، اساتید مدیریت گردشگری در دانشگاه های دولتی و مدیران ورزشی مسئول در سازمان های ورزشی و کارآفرینان در امر گردشگری ورزشی بودند که 22 نفر به روش نمونه گیری هدفمند در دسترس به عنوان مشارکت کنندگان در تحقیق انتخاب شدند. روش گردآوری داده ها در این پژوهش مطالعات اسنادی، مصاحبه و درنهایت پرسشنامه دلفی بود. با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 25، داده های گردآوری شده تجزیه وتحلیل شد و درنهایت مؤلفه ها با استفاده از پرسشنامه ی AHP و نرم افزار Expert choice نسخه 11 اولویت بندی شد. نتایج به دست آمده نشان داد که مؤلفه زیرساخت های فیزیکی با میانگین وزنی 234/0، برنامه ریزی برای توسعه گردشگری ورزشی با میانگین وزنی 220/0، تنوع جغرافیایی با میانگین وزنی 146/0، فناوری اطلاعات با میانگین وزنی 116/0، فرهنگ توسعه ورزش های فراغتی و سرگرمی با میانگین وزنی086/0، عوامل نهادی با میانگین وزنی 077/0، توسعه ورزش های ماجراجویانه با میانگین وزنی061/0 و در نهایت گرایش به ورزش درمانی با میانگین وزنی058/0 به ترتیب به عنوان زمینه های کارآفرینی در گردشگری ورزشی در اولویت اول تا هشتم قرار گرفتند. در نتیجه جهت توسعه کارآفرینی در گردشگری ورزشی ایران توجه به زمینه های کارآفرینی به ویژه زیرساخت های فیزیکی و برنامه ریزی برای توسعه گردشگری ورزشی ضروری به نظر می رسد.