1403/03/28
کریم زهره وندیان

کریم زهره وندیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5914-8734
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57197786709
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مدیریت ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر استراتژی منابع انسانی و تصمیم گیری اخلاقی بر عملکرد سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
استراتژی منابع انسانی، تصمیم گیری اخلاقی، عملکرد سازمانی، ورزش
سال 1399
پژوهشگران اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)(استاد راهنما)، کریم زهره وندیان(استاد مشاور)، سجاد عسگری(دانشجو)

چکیده

هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی تأثیر استراتژی منابع انسانی و تصمیم گیری اخلاقی بر عملکرد سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان مرکزی بود. این پژوهش از نظر ماهیت از نوع پژوهش های همبستگی، از نظر هدف از نوع پژوهش های کاربردی است که داده های ان به شیوه پیمایشی گردآوری شد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و کارکنان اداره ورزش و جوانان استان مرکزی بود که 92 نفر که همگی به روش سرشماری به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری پرسشنامه شناسایی استراتژی های منابع انسانی بامبرگر و مشولم (2000)، پرسشنامه پرسشنامه عملکرد سازمانی مالتیک (2000) و پرسشنامه تصمیم گیری اخلاقی الانگو و همکاران (2010) بود. روش‎های آماری مورد استفاده در پژوهش شامل آمار توصیفی و استنباطی می باشد. برای انجام محاسبات آماری پژوهش، از دو نرم افزار اس پی اس اس نسخه 22 و پی ال اس 3 استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از تأثیر مثبت استراتژی منابع انسانی و تصمیم گیری اخلاق بر عملکرد سازمانی بود. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که استراتژی منابع انسانی و تصمیم گیری اخلاقی می تواند موجب بهبود عملکرد سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی شود.