1403/03/28
کریم زهره وندیان

کریم زهره وندیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5914-8734
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57197786709
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مدیریت ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی موانع راه اندازی و رشد استارت آپ های ورزشی و ارائه راهکارها
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
استارت آپ ورزشی، نوآوری، راهکار، مرحله رشد، مرحله راه اندازی
سال 1400
پژوهشگران زینب مندعلی زاده(استاد راهنما)، کریم زهره وندیان(استاد مشاور)، محمدرضا عظیمی(دانشجو)

چکیده

هدف تحقیق حاضر شناسایی موانع راه اندازی و رشد استارت آپ های ورزشی و ارائه راهکارها بود. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، کیفی بود که بدین منظور از تکنیک دلفی استفاده شد. به منظور گردآوری داده ها از مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه و در نهایت پرسشنامه دلفی استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق اساتید مدیریت ورزشی، کارآفرینان ورزشی و نیز کارکنان در پارک علم و فناوری در سطح استان همدان بودند. روش نمونه گیری هدفمند بود و در این راستا 30 نفر در تحقیق مشارکت کردند. در این پژوهش از 3 دور دلفی جهت تدوین نهایی موانع راه اندازی و رشد استارت آپ های ورزشی و راهکارها استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که از جمله موانع راه اندازی و نیز رشد استارت آپ های ورزشی عبارت بود از؛ موانع مدیریتی، موانع فرهنگی اجتماعی، موانع حقوقی-قانونی، موانع انسانی و موانع محیطی و به تناسب راهکارهایی به منظور راه اندازی و رشد استارت آپ ها عنوان شد. به نظر می رسد راهکارهای راه اندازی و رشد استارت آپ های ورزشی با در نظر گرفتن اکوسیستم کارآفرینانه و در نظر گرفتن تمامی ذی نفعان درگیر در جامعه ورزش بتواند در توسعه ایده های نوآورانه ورزشی و تداوم رشد این نوع کسب و کارها کارآمد باشد.