1403/03/28
کریم زهره وندیان

کریم زهره وندیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5914-8734
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57197786709
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مدیریت ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه و تدوین راهبردهای توسعه هندبال ساحلی ایران
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
هندبال ساحلی، مدل سوآر، راهبرد، توسعه ورزش
سال 1400
پژوهشگران اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)(استاد راهنما)، کریم زهره وندیان(استاد مشاور)، محمدرضا بخشی خیرآبادی(دانشجو)

چکیده

هدف و زمینه پژوهش: هدف پژوهش حاضر مطالعه و تدوین راهبردهای توسعه هندبال ساحلی ایران با استفاده از مدل راهبردی SOAR می باشد. روش شناسی پژوهش: این پژوهش از نوع پژوهش های راهبردی می باشد که به صورت کیفی در سطح فدراسیون هندبال جمهوری اسلامی ایران اجرا گردید جامعه آماری شامل ذی نفعان، صاحب نظران و خبرگان در هندبال ساحلی ایران بودند. که بر این اساس ازطریق روش نمونه گیری به صورت هدفمند و استفاده از تکنیک نمونه گیری گلوله برفی تعداد 42 نفر به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. برمبنای سؤال ها و اهداف پژوهش و عناصر چارچوب SOAR سؤالات مصاحبه، پرسشنامه به صورت باز طراحی شد و با روش های مختلف در اختیار نمونه آماری موردنظر قرار گرفت. پس از گردآوری اطلاعات پژوهش برای بررسی و توصیف ویژگی های نمونه آماری از روش های آمار توصیفی استفاده شد. سپس با روش تدوین راهبرد SOAR و مقایسه ارتباط بین اطلاعات به دست آمده، راهبردهای توسعه هندبال ساحلی ایران تدوین شد. یافته ها و نتیجه گیری: طبق نتایج پژوهش و در راستای پاسخ به سوالات پژوهش؛ 15 نقطه قوت، 16 فرصت، 12 آرمان و12 نتیجه قابل انتظار در توسعه هندبال ساحلی ایران شناسایی شد و بر اساس یافته های پژوهش بسترهای استراتژیک توسعه هندبال ساحلی ایران نیز تعیین شد که شامل ارزش های محوری، بیانیه رسالت و بیانیه چشم انداز می باشد. سپس طبق نتایج پژوهش و بر اساس تحلیل چارچوب SOAR و بررسی روابط بین این عوامل، در راستای پاسخ به سؤال آخر پژوهش درمجموع 27 راهبرد برای توسعه هندبال ساحلی ایران در بخش های مختلف تدوین شد که این راهبردها شامل 8 مورد در بخش SA، 6 مورد در بخش OA، 7 مورد در بخش SR و 6 مورد در بخش OR می باشد. درنهایت این امید می رود که نتایج بدست آمده با این مدل جدید راهبردی، بتواند گره گشای مشکلات هندبال ساحلی ایران بوده و زمینه توسعه هندبال ساحلی ایران را نیز محیا سازد.