1403/03/28
کریم زهره وندیان

کریم زهره وندیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5914-8734
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57197786709
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مدیریت ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر عوامل عاطفی و استراتژی فروش بر عملکرد فروش فروشگاه های ورزشی شهر اصفهان
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
عوامل عاطفی،استراتژی فروش، عملکرد فروش، فروشگاه های ورزشی
سال 1400
پژوهشگران کریم زهره وندیان(استاد راهنما)، فرناز فخری(استاد راهنما)

چکیده

پژوهش حاضربا هدف بررسی تأثیر عوامل عاطفی واستراتژی فروش بر عملکرد فروش فروشگاه های ورزشی شهر اصفهان انجام شد. روش پژوهش از نظرهدف کاربردی و از نظر جمع آوری دادهها توصیفی همبستگی است که از مدلسازی معادلات ساختاری برای بررسی روابط متغیرها استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل. مدیران و کارکنان فروشگاه های ورزشی استان اصفهان (800 نفر) بود حجم نمونه این تحقیق طبق (جدول کرجسی، مورگان) تعداد 244نفر می باشد. نمونه گیری به صورت طبقه ای (شمال، جنوب، غرب، شرق و مرکز) انجام شد. ابزار گردآوری داده ها، شامل پرسشنامه های عوامل عاطفی گان (2011)، استراتژی فروش پانگوپلاس و اولوینتس (2010) و عملکردفردش سوئیل (2008) بود. روایی ابزارهایپژوهش از طریق پانل متخصصان (12نفر) و پایایی از طریق آلفا کرونباخ که شامل عوامل عاطفی (903/0)، استراتژی فروش (902/0) و عملکرد فروش(866/0) به دست آمد. تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی و آمار استنباطی و معادلات ساختاری در نرم افزارهای spss20و80/8Lisrelاستفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که بین عوامل عاطفی با ضریب 45/0و عملکرد فروش رابطه معناداری برقرار است بنابراین می توان نتیجه گرفت که عوامل عاطفی بر عملکرد فروش تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین این تحقیق نشان داد که بین استراتژی فروش با ضریب مسیر 30/0و عملکرد فروش رابطه معناداری برقرار است بنابراین می توان نتیجه گرفت که عوامل عاطفی واستراتژی فروش بر عملکرد فروش تأثیر مثبت و معناداری دارند. بنابراین طبق این یافته های تحقیق به مدیران فروشگاه های ورزشی پیشنهاد میشود که با توجـه به تأثیر ابعاد کار عاطفی بر عملکرد فروش، بر متغیرهای فردی و شخصیتی و به ویژه متغیر عواطف و احساس های افـرادهنگام استخدام توجه شود، زیرا مشاغلی که مستلزم کار عاطفی زیادی هستند در صورتی که بین شاغل با شغل و سازمان تناسب وجود نداشته باشد میتواند باعث تحلیل منابع عاطفی فرد شود و همچنین با توجه به تأثیر استراتژی فروش بر عملکرد فروش مدیران می توانند باهدف گیری مناسب بازار، فعالیت های فروش را متناسب با نیازهـای هرمشتری تطبیق داده، از نیروهای فروش متخصص برای هریک از مشتریان هدف اسـتفاده کنند.