1403/03/28
کریم زهره وندیان

کریم زهره وندیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5914-8734
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57197786709
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مدیریت ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر کیفیت رابطه روی رفتارهای اقتصادی مشتریان در باشگاههای ورزشی اراک
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
باشگاه های ورزشی، تمایل به پرداخت بیشتر، تمایل به حضور مجدد، سهم بیشتر، کیفیت رابطه
سال 1400
مجله كاوش هاي مديريت بازرگاني
شناسه DOI
پژوهشگران کریم زهره وندیان ، ایمان غفاری ، محمد زهره وندیان

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر کیفیت رابطه روی رفتارهای اقتصادی مشتریان در باشگاههای ورزشی است. تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی/همبستگی است. جامعه آماری مشتریان ورزشی باشگاه های تندرستی و آمادگی جسمانی شهر اراک بود. نمونه به روش طبقه ای- جغرافیایی(شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز شهر) 300 نفر انتخاب و 266 پرسشنامه تجزیه و تحلیل شد. اطلاعات به وسیله پرسشنامه 19 سؤالی با 4 متغیر کیفیت رابطه، تمایل به پرداخت بیشتر، تمایل به حضور مجدد و سهم مشتری گردآوری شد. روایی صوری و محتوایی به وسیله 12 نفر از متخصصان پایایی ابزار به وسیله آلفای کرونباخ و پایایی مرکب تأیید شد. جهت تجزیه وتحلیل داده ها نیز از نرم افزار اس.پی.اس.اس نسخه 16 و اسمارت پی. ال. اس نسخه 3 استفاده گردید. نتایج نشان داد کیفیت رابطه روی تمایل به پرداخت بیشتر (با ضریب مسیر 653/0)، تمایل به حضور مجدد(با ضریب مسیر 519/0) و سهم مشتری(با ضریب مسیر 495/0) تأثیر معناداری دارد. بنابراین باشگاه های ورزشی باید با ایجاد یک ارتباط باکیفیت، اعتماد، تعهد و رضایت مشتریان را کسب کنند تا مشتریان علاوه بر تداوم حضور در باشگاه ها برای پرداخت هزینه بیشتر جهت خدمات بیشتر مشکلی نداشته باشند و مشتریان سهم بیشتری از خدمات ورزشی موردنیاز خود را توسط باشگاه فعلی خود تأمین کنند.