1403/03/28
کریم زهره وندیان

کریم زهره وندیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5914-8734
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57197786709
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مدیریت ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی عوامل نقش پذیر بر جایگاه آموزشی رشته کارشناسی علوم ورزشی از منظر یادگیری کارآفرینانه
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
ساختار دانشگاهی محتوای دروس مهارت کارآفرینانه یادگیری تجربی
سال 1400
مجله مديريت و توسعه ورزش
شناسه DOI
پژوهشگران زینب مندعلی زاده ، کریم زهره وندیان

چکیده

هدف: هدف این پژوهش، شناسایی عوامل نقش­پذیر بر جایگاه آموزشی رشته­ کارشناسی علوم ورزشی از منظر یادگیری کارآفرینانه بود. روش شناسی: روش پژوهش کیفی از نوع پدیدارشناسی هرمونوتیک بود. مشارکت­کنندگان شامل دانشجویان و استادان رشته­ علوم ورزشی دانشگاه­های دولتی بودند که 23 نفر انتخاب شدند. نمونه­گیری هدفمند بود و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه داشت. ابزار مورداستفاده، مصاحبه عمیق و باز بود. تحلیل داده­ها با استفاده از رویکرد کدگذاری تحلیلی بود. اعتمادپذیری از طریق از مشارکت بلندمدت و همه جانبه نگری مآخذ داده تعیین شد و ضریب توافق درصدی 83 درصد به دست آمد. یافته ها: 49 مضمون فرعی و 8 مضمون اصلی از مصاحبه­ها شناسایی شد. مضامین اصلی از قبیل؛ شناخت زمینه­های کارآفرینی در شرایط تجربی، ساختار دانشگاهی، محتوا و کیفیت برخی دروس، همکاری بین نهادی، دانش و نگرش استادان، بازنگری عنوان و محتوای درسی، فرایند انتقال آموزشی دروس و تقویت فرایند عملی یادگیری به­عنوان عوامل اثر­گذار بر یادگیری کارآفرینانه در دانشکده­ها عنوان شد. نتیجه گیری: مهم­ترین مسئله، برنامه­های آموزشی است که رویکردها و سرفصل­های صرفاً تئوری، نمی­تواند جایگاهی به منظور تقویت یادگیری کارآفرینانه در بین دانشجویان داشته باشد و بازنگری جامع و اصولی برنامه­ها و شیوه آموزش به منظور تقویت دانش، نگرش و مهارت و انطباق این آموزش­ها با نیازهای جامعه می­تواند رشته علوم ورزشی را در جهت توسعه و پویایی کارآفرینانه قرار دهد.