1403/03/28
کریم زهره وندیان

کریم زهره وندیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5914-8734
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57197786709
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مدیریت ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی قابلیت های بازاریابی و کسب درآمد نیروی انسانی باشگاه های فوتبال لیگ برتر ایران و طراحی مدل
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
قابلیت های بازاریابی،کسب درآمد، بازیکنان و مربیان، مدیران، باشگاه های فوتبال
سال 1399
مجله نشريه مديريت منابع انساني در ورزش
شناسه DOI
پژوهشگران کریم زهره وندیان ، اسفندیار خسروی زاده (مرحوم) ، طهماسب شیروانی

چکیده

چکیده: هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی قابلیت های بازاریابی و کسب درآمد نیروی انسانی باشگاه های فوتبال لیگ برتر ایران و طراحی مدل آن بود. روش تحقیق: این تحقیق از نوع کیفی است که از روش نظریه داده بنیاد و رویکرد گلیزر (1992) استفاده شده است. جامعه تحقیق شامل کلیه مدیران باشگاه های فوتبال و اساتید مدیریت ورزشی است. از روش نمونه گیری نظری و به شیوه گلوله برفی نمونه انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه به صورت سؤالات باز استفاده شد. یافته ها: داده های حاصل از 15 مصاحبه به روش تئوری سازی داده بنیاد، کدگذاری و تجزیه وتحلیل گردید. درمجموع 426 کد باز از تجزیه وتحلیل مصاحبه ها و پیشینه تحقیق به دست آمد. بعد از استخراج کدهای مشابه 134 کد حاصل شد و در مرحله کدگذاری محوری به 21 کد تبدیل شدند. در مرحله بعد، کدهای محوری در 5 گروه کد انتخابی از قابلیت بازاریابی نیروی انسانی شامل قابلیت های بازاریابی مدیران باشگاه، قابلیت های بازاریابی بازیکنان و مربیان، قابلیت های بازاریابی کارکنان و تدارکات، قابلیت های بازاریابی مشاهیر و پیشکسوتان و قابلیت های بازاریابی لیدرهای باشگاه جای گرفتند. با توجه به ارتباطات بین این پنج گروه مدل به صورت دایره ای تدوین شد که قابلیت بازاریابی مدیران در مرکز و سایر قابلیت ها در محیط قرار گرفتند. نتیجه گیری: مدل ارائه شده می تواند به عنوان ابزاری جهت شناسایی قابلیت های بازاریابی نیروی انسانی باشگاه های فوتبال، بهره گیری و استفاده از این قابلیت های برای بازاریابی و کسب درآمد مورد استفاده قرار گیرد تا به گونه ای منطقی و اصولی با برنامه ریزی و سازمان دهی این قابلیت ها و توسعه آنها، به بازاریابی و کسب درآمد و استقلال مالی باشگاه ها و حل مشکلات موجود در این حوزه پرداخت.