1403/03/28
کریم زهره وندیان

کریم زهره وندیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5914-8734
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57197786709
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مدیریت ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تبیین ارتباط ابعاد قابلیت نوآوری با عملکرد نوآوری باشگاه های ورزشی استان لرستان
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
باشگاه ورزشی، قابلیت نوآوری، عملکرد نوآوری
سال 1398
پژوهشگران وحید ملک محمودی(دانشجو)، زینب مندعلی زاده(استاد راهنما)، کریم زهره وندیان(استاد مشاور)

چکیده

هدف پژوهش حاضر تبیین ارتباط ابعاد قابلیت نوآوری با عملکرد نوآوری باشگاه های ورزشی استان لرستان است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت، توصیفی از نوع همبستگی است که به صورت پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و مربیان و مدیران داخلی کلیه باشگاه های ورزشی استان لرستان به تعداد 450 نفراست؛ که تعداد 250نفر از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. از پرسشنامه محقق ساخته قابلیت نوآوری و پرسشنامه استاندارد عملکرد نوآوری برای گردآوری داده ها استفاده شد. روایی پرسشنامه ها توسط ده نفر از اساتید صاحب نظر مدیریت ورزشی تائید و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ مناسب به دست آمد. داده ها از طریق تی تک متغیره، همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری در بسته نرم افزارهای آماری اس. پی.اس.اس نسخه 24 و لیزرل 8.8 تحلیل شدند. نتایج این تحقیق نشان داد که وضعیت متغیرهای تحقیق بالاتر از حد متوسط بود، در نتیجه این مؤلفه ها دارای وضعیت مطلوب بودند، همچنین مشخص شد که بین ابعاد قابلیت نوآوری و عملکرد نوآوری در باشگاه های ورزشی استان لرستان رابطه مثبتی وجود داشته است و بُعد ساختار نوآوری بیشترین تأثیر و دانش خارجی، رهبری، دانش فردی و فرهنگ به ترتیب بر عملکرد نوآورانه باشگاه های استان لرستان تأثیر مثبت و معناداری داشتند. به نظر می رسد باشگاه های ورزشی با بهره گیری از ظرفیت نوآوری بتوانند به صورت خلاقانه و با رویکردهای متنوع بهبود عملکرد نوآورانه را داشته باشند و در نتیجه نسبت به باشگاه های دیگر پیشگام و در ایجاد مزیت رقابتی و سودآوری پیش قدم باشند. پیامد توسعه قابلیت نوآوری می تواند در ایجاد تمایز و نوآوری در باشگاه های ورزشی برای مدیران باشگاه ها سودمند باشد.