1403/03/28
کریم زهره وندیان

کریم زهره وندیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5914-8734
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57197786709
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مدیریت ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
استراتژی های نوآوری در فضای کسب وکارهای ورزشی بر اساس رویکرد اقیانوس آبی در استان خوزستان
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
استراتژی های نوآوری، کسب وکار، ورزش، اقیانوس آبی
سال 1398
پژوهشگران محمود پاپی(دانشجو)، زینب مندعلی زاده(استاد راهنما)، کریم زهره وندیان(استاد مشاور)

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، تعیین استراتژی های نوآوری در فضای کسب وکارهای ورزشی بر اساس رویکرد اقیانوس آبی در استان خوزستان بود. پژوهش حاضر ازنظر روش، کیفی (رویکرد دلفی) و ازنظر هدف، کاربردی بود. از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه استفاده شد و پس از شناسایی مؤلفه های پژوهش، پرسش نامه دلفی تنظیم گردید. جامعه آماری این تحقیق اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه های استان خوزستان و کارآفرینان ورزشی استان خوزستان بود. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و با توجه به ماهیت تحقیق، تعداد 17 نفر در دور اول، 29 نفر در دور دوم و 27 نفر در دور سوم در تحقیق مشارکت کردند.. با استفاده از روش دلفی اقدام به تدوین نهایی پرسشنامه ها شد و تعیین استراتژی های نوآوری در فضای کسب وکارهای ورزشی بر اساس رویکرد اقیانوس آبی انجام شد. از ضریب هماهنگی کندال جهت تعیین درجه همگرایی و توافق بین افراد استفاده شد. در این راستا از نرم افزار اس.پی.اس.اس (نسخه 24) استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که بر اساس استراتژی اقیانوس آبی از جمله فعالیت هایی که فضای کسب وکارهای ورزشی به آن ها نپرداخته اند و باید ایجاد شوند عبارت بود از: 1- مشارکت اجتماعی خیرخواهانه 2-ایجاد کمپین های تبلیغاتی، 3-استفاده از خدمات مجازی، 4- ایجاد دوره های آموزشی رایگان 5-ایجاد روابط و همکاری با شهرداری، مدارس و سایر نهادهای دولتی و خصوصی مرتبط با ورزش. از جمله افزایش فعالیت هایی که کسب وکارهای ورزشی بایستی روی آن ها سرمایه گذاری و رقابت کنند، عبارت بود از: 1- افزایش استفاده از رویکردهای تمرینی خلاق، 2-افزایش مشاوره و خدمات اطلاع رسانی از طریق شبکه های مجازی، 3-افزایش فعالیت های مربوط به توسعه و جایگاه برند کسب وکار ورزشی، 4- افزایش ارائه خدمات مجازی برای کسب وکار ورزشی، 5-توسعه ورزش های به روز و جدید و ارائه این نوع خدمات. از جمله کاهش فعالیت هایی که کسب وکارهای ورزشی بایستی روی آن ها سرمایه گذاری و رقابت کنند، عبارت بود از: 1- کاهش هزینه های مالی با استفاده از رویکردهای خلاقانه، 2-حفظ مشتریان قبلی کسب وکارهای ورزشی، 3-کاهش دادن هزینه های انسانی، 4- کاهش فعالیت ها و فرایندهای مشابه بین باشگاهی و در نهایت از جمله حذف فعالیت هایی که کسب وکارهای ورزشی باید روی آن ها سرمایه گذاری و رقابت کنند عبارت بود از: 1- حذف فعالیت های تمرینی غلط و اشتباهات تمرینی